Reparatiewet Wvggz en Wzd

De reparatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) is een reactie op verzoeken van onder meer Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en GGZ Nederland. Deze en andere partijen die problemen ondervinden met de uitvoerbaarheid van deze wetten, hebben een aantal concrete punten onder de aandacht gebracht die de uitvoerbaarheid verbeteren.

Door deze reparatie wordt het mogelijk om een machtiging tot voortzetting van een crisismaatregel te veranderen. Daarmee wordt voorkomen dat als de zorgbehoefte van betrokkene tussentijds wijzigt, opnieuw een procedure voor een nieuwe crisismaatregel (en een machtiging tot voortzetting daarvan) moet worden gestart. Ook krijgt de rechter de mogelijkheid om andere vormen van verplichte zorg op te leggen dan in het verzoekschrift van de officier van justitie worden voorgesteld.

Verder wordt een onbedoelde dubbeling in de Wzd weggenomen. Voortaan kan worden volstaan met een medische verklaring bij de aanvraag van een rechterlijke machtiging. Het is dan niet langer nodig om ook een nagenoeg gelijkluidende verklaring van de aanbieder te overleggen. De eis dat een arts die een medische verklaring afgeeft niet in dienst mag zijn bij de zorgaanbieder komt te vervallen in de situatie dat de betrokkene reeds bij die zorgaanbieder is opgenomen.

De gevolgen voor de regeldruk zijn niet kwantitatief in beeld gebracht. ATR erkent dat de vermindering van de regeldruk in dit geval meer de (on)werkbaarheid van de verplichtingen betreft dan de kwantificeerbare kosten voor het uitvoeren van die verplichtingen. Om die reden ziet het college in dit geval af van een adviespunt om de regeldruk kwantitatief in beeld te brengen.

ATR advies aan de minister van VWS – spoedreparatiewet Wvggz en Wzd