Routeringsbesluit vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor

Op 21 juli 2017 is het voorstel tot de invoering van een Routeringsbesluit voor vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor opengesteld voor internetconsultatie. Het doel van het Routeringsbesluit is om waar mogelijk het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor te verschuiven naar de Betuweroute. Deze verschuiving vindt plaats om de overschrijdingen van de risicoplafonds op andere routes aan te pakken. De staatssecretaris van IenM werkt met de vervoersector aan een vrijwillig maatregelenpakket tegen de overschrijdingen van de risicoplafonds. Daarnaast bereidt zij “als stok achter de deur” het Routeringsbesluit voor.

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) constateert in zijn reactie bij het Routeringsbesluit dat in de toelichting een duidelijkere onderbouwing van nut en noodzaak mogelijk is. En dat de afweging van beleidsalternatieven voor het Routeringsbesluit kan worden verduidelijkt. De toelichting bij het voorstel vermeldt dat de regeldrukgevolgen nog in beeld zullen worden gebracht na de consultatiefase. Omdat die gevolgen op dit moment nog niet in beeld zijn, brengt ATR in deze fase nog geen advies uit. ATR gaat er daarbij vanuit dat bij toekomstige voorstellen voor wet- en regelgeving in de consultatiefase een voldragen analyse van de regeldrukeffecten is opgenomen. Dit stelt ATR in gelegenheid advies uit te brengen in de consultatiefase.

Brief ATR over het voorstel voor een Routeringbesluit voor vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor