Schoolleiders ontketend

Actal heeft onderzoek laten doen naar de verantwoordingslasten voor schoolleiders. Schoolleiders moeten verantwoording afleggen aan tenminste negen verschillende partijen waaronder de onderwijsinspectie, gemeenten en het ministerie van OCW. In die verantwoording zit overlap en inconsistentie, waardoor schoolleiders het gehele jaar met administratieve lasten worden geconfronteerd. Door een betere afstemming tussen de betreffende instanties kan de lastendruk aanzienlijk worden verlaagd. Actal adviseert het ministerie van OCW om daarin het voortouw te nemen.