Spoedwet aanpak stikstof

Op 19 november 2019 heeft het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de Spoedwet aanpak stikstof voorgelegd voor toetsing. Deze Spoedwet heeft tot doel om op korte termijn te komen tot een geïntensiveerde en samenhangende aanpak gericht op vermindering van de stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden in Nederland. Verder richt deze wet zich op het weer vlot trekken van de vergunningverlening op grond van de natuurwetgeving voor activiteiten. Het betreft dan met name activiteiten die een kleine hoeveelheid stikstof uitstoten richting Natura 2000-gebieden. De wet wil vertragingen van allerlei projecten zoals de realisatie van bijvoorbeeld woningbouwprojecten voorkomen. Veel van de voorgestelde maatregelen betreffen bijstellingen van geconstateerde gebreken in bestaande regelgeving. Daarnaast worden grondslagen voor maatregelen getroffen waarvan de uitwerking in nadere regelgeving nog moet worden uitgewerkt.

ATR constateert dat de toelichting geen goed inzicht geeft in de mate waarin de voorgestelde maatregelen bijdragen aan de oplossing van de problemen. Ook is het niet duidelijk of er minder belastende alternatieven zijn onderzocht. Verder constateert ATR dat het wetsvoorstel geen informatie bevat over de werkbaarheid van het in te voeren stikstofregistratiesysteem en invoering van doel- en middelvoorschriften ten behoeve van het stikstof arm maken van veevoer. Het college adviseert om in de toelichting inzichtelijk te maken of deze maatregelen werkbaar zijn en duidelijk te maken hoe ze bijdragen aan de gestelde beleidsdoelen. Wat betreft de gevolgen voor de regeldruk constateert het college dat deze maar zeer ten dele in kaart zijn gebracht. Het college begrijpt dat een gedetailleerde inschatting van regeldrukgevolgen pas kan worden gemaakt in de toelichting van de nadere regelgeving. Het adviseert echter om al in het kader van de voorliggende wet de regeldruk gevolgen te beschrijven en bij de berekening uit te gaan van bandbreedtes. De gedetailleerde uitwerking van de regeldruk kan vervolgens in de toelichting bij de nadere regelgeving worden beschreven.

Vanwege het spoedeisende karakter van het wetsvoorstel is het naar de ministerraad verzonden nog voordat het ATR-advies gereed kon zijn. Het college constateert dat het wetsvoorstel wat betreft regeldrukgevolgen duidelijke tekortkomingen kent. Het adviseert om deze juist vanwege het grote maatschappelijke belang alsnog en zo spoedig mogelijk weg te nemen.

Advies ATR aan de minister van LNV – Spoedwet aanpak stikstof