Steun duurzaam maatschappelijk vastgoed vraagt betere uitleg

De aanpassingen van een bestaande subsidieregeling voor duurzaam maatschappelijk vastgoed vragen om nadere onderbouwing. Zo wordt niet duidelijk welke (ervaren) knelpunten er zijn. Ook wordt er niet toegelicht in hoeverre de wijzigingen van de regeling de aanvraag voor eigenaren van vastgoed makkelijk maakt. Een duidelijke toelichting op deze punten is belangrijk om de werkbaarheid van het voorstel te vergroten. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Duurzaam maatschappelijk vastgoed

Met de bestaande subsidieregeling wil de overheid stimuleren dat eigenaren van maatschappelijk vastgoed investeren in het verduurzamen van hun gebouwen. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld onderwijsgebouwen, zorgvastgoed en Rijksmonumenten. De subsidieregeling bestaat al enige tijd.

Aanpak knelpunten

Bij de evaluatie van de eerste ronde van de subsidieregeling gaven aanvragers aan een aantal knelpunten te ervaren. De evaluatie van de tweede subsidieronde is nog niet bekend. Het ministerie heeft, naar aanleiding van het advies van ATR bij de tweede subsidieronde, bepaalde wijzigingen doorgevoerd waarmee enkele knelpunten werden aangepakt. De toelichting bij de nieuwe regeling gaat echter niet in op de wijzigingen die zijn ingevoerd naar aanleiding van de ervaringen van de vorige twee subsidierondes en de evaluaties.

Betere toelichting helpt

Door het ontbreken van die toelichting wordt niet inzichtelijk welke aandachtspunten bestonden en/of mogelijk nog steeds bestaan. Ook wordt voor aanvragers niet duidelijke of en hoe ervaren aandachtspunten zijn opgelost. ATR adviseert de knelpunten uit de eerdere subsidierondes specifiek te benoemen en duidelijk te maken hoe deze knelpunten zijn aangepakt in de derde ronde. Ook zou het goed zijn in te gaan op eventuele mogelijkheden om aanvragen vroegtijdig in te sturen.

Regeldruk nog niet volledig in beeld

Verder ontbreekt een kwalitatieve en kwantitatieve uitwerking van de regeldrukeffecten van de gewijzigde subsidieregeling in de toelichting. Voor onderbouwde besluitvorming over de regeling is deze analyse wel van belang, omdat daarmee inzicht bestaat in de impact en de lasten voor subsidieaanvragers. ATR adviseert daarom de regeldruk van de regeling in beeld te brengen, conform de Rijksbrede methodiek.

De formele titel van het voorstel luidt Wijziging Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

ATR advies aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA 3)