Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Op 13 december 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) aan ATR voorgelegd voor advies. De SAH heeft twee doelen: het aansluiten van bestaande huurwoningen op warmtenetten en het volledig aardgasvrij maken van woningen die al op een warmtenet zijn aangesloten. Dit draagt bij aan opschaling en versnelling van het aardgasvrij maken van huurwoningen en is daarmee ondersteunend aan het Klimaatakkoord.

Het college constateert dat noodzaak van de subsidieregeling is onderbouwd. ATR constateert verder dat meerdere instrumenten (onder andere de Renovatieversneller) worden ingezet en dat bij de totstandkoming van de regeling rekening is gehouden met minder belastende alternatieven.

In het kader van de werkbaarheid ziet het college aanleiding voor een aantal aandachtspunten. Ten eerste constateert het college dat het voorstel afwijkt van de minimum invoeringstermijn. ATR adviseert in de toelichting te onderbouwen waarom hiervan afgeweken wordt en hoe geborgd is dat partijen voldoende voorbereidingstijd hebben. Tevens ontbreekt het perspectief van huurders bij de voorliggende regeling. Gezien de ingrijpende gevolgen en overlast die werkzaamheden voortvloeiend uit de SAH kunnen hebben voor bewoners van verhuurde panden en de gevolgen van duurzaamheidsmaatregelen voor eventuele huurprijzen, acht het college het van groot belang dat het voorstel in gaat op hoe de positie en inspraak van huurders is geborgd. Ten derde adviseert ATR nader te onderbouwen of de gestelde aansluittermijn op warmtenetten van 3 jaar na aanvraag van subsidie werkbaar is voor verhuurders. Dit gezien de huidige grote krapte in de bouwsector en de additionele bouwwerkzaamheden die zullen ontstaan als gevolg van de SAH die leiden tot een extra beroep op de capaciteit van de bouwsector.

Tot slot constateert het college dat de regeldrukeffecten-analyse op een aantal punten nog onvolledig is en adviseert deze aan te vullen conform de Rijksbrede methodiek.

ATR advies aan de Minister van BZK – Stimuleringsregeling aardgadvrije huurwoningen