Subsidie voor zero-emissie trucks kan simpeler

Bedrijven kunnen in 2024 weer subsidie aanvragen voor de aanschaf van een of meerdere elektrische vrachtwagens. Dit volgt uit de Aanschaf-subsidieregeling Zero-Emissie Trucks. De regeling kan volgens ATR makkelijker. Bijvoorbeeld door eerst subsidie toe te kennen aan bedrijven van wie de aanvraag in 2023 is uitgeloot. Ook moet het voor bedrijven mogelijk zijn om subsidie voor meerdere trucks in één aanvraag te doen. Dit schrijft ATR in een advies aan minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Subsidie voor eerder uitgelote aanvragen

In 2022 en 2023 bepaalde loting welke aanvragende bedrijven subsidie kregen. Een fors aantal bedrijven kreeg daardoor in 2022 en 2023 geen subsidie, terwijl zij wel de ambitie hadden om te investeren in elektrische trucks. Deze bedrijven kunnen in 2024 opnieuw een aanvraag indienen. De verwachting is dat de belangstelling opnieuw groter zal zijn dan het beschikbaar budget. Het kan volgens ATR minderbelastend zijn om bedrijven die eerder zijn uitgeloot alsnog subsidie toe te kennen op basis van budget uit 2024. Hierdoor is de regeldruk voor deze partijen lager en kan verduurzaming sneller worden gerealiseerd. Het college adviseert deze mogelijkheid te onderzoeken en de keuze hierover in het voorstel te onderbouwen.

Eén integrale subsidieaanvraag

Om loting in 2024 te voorkomen is het voorstel dat bedrijven per dag subsidie kunnen aanvragen voor één elektrische truck. Als een bedrijf voor vijf trucks subsidie wil aanvragen, moet het bedrijf vijf keer een losse aanvraag indienen op afzonderlijke dagen. Dit resulteert volgens ATR in hogere (ervaren) regeldruklasten en gaat ten koste van de werkbaarheid. Om deze reden adviseert het college bedrijven de mogelijkheid te geven één integrale subsidieaanvraag te doen, waarmee zij ook voor meer trucks subsidie kunnen aanvragen.

MKB-toets bij de subsidieregeling

Onduidelijk is hoe (MKB)bedrijven in de voorbereiding van de subsidieregeling zijn betrokken. Daardoor is bijvoorbeeld niet duidelijk of de nieuwe aanvraagprocedure werkbaar is voor bedrijven. Om deze reden adviseert het college om een MKB-toets uit te voeren en in het voorstel duidelijk te maken hoe aandachtspunten over de werkbaarheid zijn opgevolgd.

Regeldruk nog niet volledig in beeld

Het college stelt vast dat een kwantitatieve uitwerking van de regeldrukeffecten van de subsidieregeling ontbreekt. Voor onderbouwde besluitvorming is deze analyse wel van belang, omdat daarmee inzicht bestaat in de impact en de lasten voor subsidieaanvragers. ATR adviseert daarom de regeldruk van de regeling in beeld te brengen, conform de Rijksbrede methodiek.

ATR-advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat – Aanschafsubsidie-regeling Zero-Emissie Trucks (AanZET).