Subsidieregeling arbeidsparticipatie statushouders kan simpeler

De subsidieregeling die werkgevers moet overhalen statushouders aan het werk te helpen, kan simpeler worden vormgegeven. Zo kan het ministerie gebruik maken van informatie die al in bezit is van de overheid in plaats van die informatie opnieuw uit te vragen. Ook is het wellicht mogelijk kleinere ondernemers minder administratieve verplichtingen op te leggen. De regeldrukgevolgen zijn naar verwachting groter dan het ministerie zelf inschat. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Arbeidsparticipatie blijft achter

Het is voor mensen met een verblijfsvergunning relatief moeilijk om aan werk te komen. Men spreekt niet altijd de (vak)taal en ook cultuurverschillen spelen een rol. Het kabinet wil werkgevers stimuleren statushouders aan te nemen door de werkgevers met een subsidie financieel tegemoet te komen in de extra kosten die men maakt om taal- en cultuurverschillen te overbruggen.

Subsidieregeling

Het voorstel van het kabinet houdt in dat werkgevers – onder bepaalde voorwaarden – per statushouders in hun bedrijf een subsidie van zesduizend euro kunnen krijgen. De gedachte is dat werkgevers met die tegemoetkoming eerder overwegen statushouders in dienst te nemen. Uit eerdere proeven blijkt dat de kosten voor de subsidieaanvraag en begeleiding van de statushouder hoog zijn. Het is dus maar de vraag of de subsidieregeling gaat leiden tot meer banen voor statushouders.

Minder belastende alternatieven

Op een aantal vlakken kan de subsidieregeling simpeler. Zo adviseert ATR gebruik te maken van informatie die de overheid al in bezit heeft. In plaats van de subsidieaanvrager en/of de statushouder opnieuw om gegevens te vragen. Ook kan het helpen om kleinere ondernemers te ontzien bij het stellen van administratieve eisen.

Werkbaarheid & regeldruk

Ook adviseert ATR de subsidieregeling alsnog te toetsen bij MKB-bedrijven. Op die manier kan worden onderzocht of en in hoeverre het aannemelijk is dat het MKB van de regeling gebruik zal maken, dit vanwege de relatief hoge administratieve lasten. De berekening van de regeldruk is waarschijnlijk een onderschatting. Het ministerie doet er goed aan die berekening aan te vullen.

De formele titel van het voorstel luidt Subsidieregeling Ondersteuning werkgevers inzet statushouders

ATR advies aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Subsidieregeling ondersteuning werkgevers inzet statushouders.