Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023

De energieprijzen zijn fors gestegen sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Huishoudens met een variabel energiecontract of een vast contract dat afloopt hebben daardoor een hoge energierekening, met negatieve koopkrachteffecten tot gevolg. Om huishoudens financiële zekerheid te bieden ten aanzien van de energieprijzen heeft het kabinet op Prinsjesdag aangekondigd per 1 januari 2023 een tijdelijk prijsplafond in te stellen. Het voorliggende voorstel geeft invulling aan dit voornemen.

De energieleveranciers spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van het prijsplafond. Zij vragen subsidie aan op basis van de verbruiksgegevens van de huishoudens en andere kleinverbruikers waarvoor het prijsplafond is ingesteld. Met de subsidie beperken zij de energietarieven voor die huishoudens en kleinverbruikers. Het type energiemeter (ana¬loog of digitaal) dat deze klanten hebben, is niet relevant voor het recht om van het prijsplafond gebruik te maken. Het type meter heeft echter wel gevolgen voor de wijze waarop energieleveranciers over de verbruikgegevens kunnen beschikken. Digitale meters kunnen immers op afstand worden uitgelezen, analoge meters niet.

De tarieven die klanten betalen zijn afhankelijk van (de hoogte van) het verbruik. Tot 1200m3 gas, 2900kWh elektriciteit en 37 gigajoule (GJ) warmte betalen kleinverbruikers het plafondtarief. Boven het verbruiksplafond betalen klanten het markttarief. Het plafond voor gas en elektriciteit is ‘opgeknipt’ in 365 dagen. Afhankelijk van op welke dag de jaarafrekening plaatsvindt, bestaat het plafond uit twee verschillende delen. De deelplafonds tellen samen op tot het totale verbruiksplafond.

ATR adviseert de Minister voor Klimaat en Energie om in een tussentijdse evaluatie te bezien of na 2023 nog maatregelen nodig zijn. Het adviseert in deze evaluatie ook aandacht te besteden aan de vraag of het type meter (digitaal of analoog) tot gevolg heeft dat het prijsplafond anders uitpakt voor verschillende groepen. Het college heeft verder vragen bij de begrijpelijkheid van het plafond voor huishoudens en andere kleinverbruikers.

Advies is het voorstel vast te stellen nadat rekening is gehouden met de adviespunten.

ATR advies aan de Minister voor Klimaat en Energie – Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023