Subsidieregeling brugfunctionaris ongericht en onvoldoende onderbouwd

De noodzaak van een subsidieregeling om zogeheten brugfunctionarissen in het onderwijs aan te stellen moet beter worden onderbouwd.  Ook moeten minder belastende alternatieven worden overwogen, zoals het gerichter inzetten van het subsidie-instrument. Nu is er een gerede kans dat scholen tevergeefs een subsidieaanvraag doen en daardoor onnodige regeldrukkosten maken. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister van OCW.

Bredere inzet van de brugfunctionaris

Een brugfunctionaris kan onderwijzend personeel ontlasten door vragen en zorgen van ouders en leerlingen die niet direct onderwijs gerelateerd zijn op te pakken. De eerste ervaringen van een proef met 20 scholen zijn positief. Het doel van de subsidieregeling is zorgen voor een bredere inzet van de brugfunctionaris. Het voorstel maakt echter niet duidelijk of en in welke mate scholen een dergelijke functionaris nodig hebben. Oftewel: het is niet duidelijke welk probleem wordt ervaren. Daardoor is het niet inzichtelijk (te maken) wanneer de doelen van de regeling zijn bereikt. ART adviseert de noodzaak van de subsidieregeling nader te onderbouwen.

Generieke inzet van de subsidie

Het idee is dat de subsidieregeling open komt te staan voor alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Het kan voorkomen dat het aantal subsidieaanvragen hoger wordt dan het beschikbare budget. In dat geval worden de aanvragen gerangschikt op basis van de achterstandsscores van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en/of door middel van loting. De kans op het binnenhalen van een subsidie voor een individuele school kan mogelijk heel klein worden. Terwijl een aanvraag wel tijd en kosten met zich meebrengt. ATR adviseert daarom de generieke inzet van de subsidie te heroverwegen en meer gerichte alternatieven te onderzoeken.

 Gevolgen voor de regeldruk

De gevolgen voor de regeldruk zijn deels door het ministerie in beeld gebracht en gekwantificeerd. De regeldrukkosten worden onderschat. Met name wat betreft de voorbereiding van de aanvraag, de vereiste betrokkenheid bij de monitoring en evaluatie en de verantwoording is te verwachten dat de regeldrukkosten hoger liggen. ATR adviseert dan ook de regeldrukparagraaf aan te vullen en alle kosten daarin mee te nemen.

De formele titel van de regeling is Subsidieregeling brugfunctionaris. 

ATR advies aan de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap – Subsidieregeling brugfunctionaris.