Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed kan simpeler

De Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed kan simpeler worden vormgegeven voor aanvragers die in de eerste subsidieronde zijn uitgeloot. Met de regeling kunnen eigenaren van maatschappelijk vastgoed (bijvoorbeeld in het onderwijs en de zorg en ook Rijksmonumenten) subsidie krijgen voor het verduurzamen ervan. In een eerste subsidieronde zijn aanvragen afgewezen, omdat het subsidiebudget op was.

ATR adviseert de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om organisaties die opnieuw een aanvraag indienen (die eerder zijn afgewezen), actief te ondersteunen, bijvoorbeeld door hen direct aan te schrijven en door gebruik te maken van gegevens uit de eerdere aanvraag. Dit kan voor een aanvrager de regeldruk fors verminderen en de drempel voor verduurzaming verlagen.

Minder regeldruk voor partijen die opnieuw subsidie aanvragen

In de eerste subsidieronde was 150 miljoen euro beschikbaar. Aanvragers hadden voor in totaal 300 miljoen euro subsidie aangevraagd. Ongeveer de helft van de aanvragen werd daarom uitgeloot. Uitgelote subsidieaanvragers kunnen in de tweede subsidieronde opnieuw een subsidieaanvraag indienen. ATR adviseert om deze partijen vanuit de overheid gericht aan te schrijven of te ondersteunen bij een nieuwe subsidieaanvraag. Daarmee kan de regeldruk voor deze aanvragers worden beperkt, omdat zij niet opnieuw alle gegevens hoeven in te dienen bij de overheid.

Aanpak knelpunten uit eerste subsidieronde

Subsidieaanvragers gaven in de evaluatie bij de eerste subsidieronde aan een aantal knelpunten te ervaren. Bijna de helft van de ondervraagden in de evaluatie van de eerste subsidieronde gaf aan het gebruiksgemak van het subsidieloket (eLoket) als (zeer) slecht te ervaren. Deze aanvragers hadden moeite met het indienen van noodzakelijke gegevens. De nieuwe regeling gaat niet op alle ervaren knelpunten uit de eerste subsidieronde in. Daarmee is niet duidelijk of deze knelpunten zijn opgelost. Het college adviseert de knelpunten uit de eerste subsidieronde te benoemen en duidelijk te maken hoe deze knelpunten in de tweede ronde worden voorkomen.

Regeldruk nog niet volledig in beeld

Het college stelt vast dat een kwalitatieve en kwantitatieve uitwerking van de regeldrukeffecten van de gewijzigde subsidieregeling ontbreekt in de toelichting. Voor onderbouwde besluitvorming over de regeling is deze analyse wel van belang, omdat daarmee inzicht bestaat in de impact en de lasten voor subsidieaanvragers. ATR adviseert daarom de regeldruk van de regeling in beeld te brengen, conform de Rijksbrede methodiek.

Het college adviseert de regeling niet vast te stellen, tenzij rekening is gehouden met de adviespunten.

Advies ATR over de voorgenomen wijziging van de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed.