Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren

Op 4 maart 2020 is de voorgenomen Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren aan ATR aangeboden voor toetsing. Met de regeling kunnen subsidies worden verstrekt aan particulieren voor aanschaf of lease van een (nieuwe of gebruikte) elektrische personenauto. Het doel van de regeling is om de keuze voor een elektrische personenauto (tijdelijk) te stimuleren door het prijsverschil tussen een elektrische personenauto en een personenauto op fossiele brandstof te verkleinen. Naar schatting leidt de aanschafsubsidieregeling tot 2.300 extra elektrische personenauto’s in 2020, en 46.000 extra elektrische personenauto’s in 2025 ten opzichte van de situatie waarin er geen subsidieregeling zou zijn.

Vanuit de hogere risico’s op misbruik worden er voor de subsidie voor gebruikte personenauto’s aanvullende voorwaarden gesteld. Zo dient de koop van de personenauto te gaan via een autobedrijf met een RDW-erkenning bedrijfsvoorraad. Het college adviseert om de reden hiervan nader te onderbouwen en daarbij expliciet in te gaan op eventuele gevolgen van deze voorwaarde voor de kosten en effectiviteit van de subsidieregeling.

Het voorstel vermeldt dat er jaarlijkse subsidieplafonds komen met jaarlijks aflopende bedragen. Ten aanzien van de werkbaarheid en uitvoerbaarheid wijst het college op het risico dat jaarlijkse budgetten worden bereikt voor het einde van het jaar. Hierbij rijst de vraag hoe in dat geval wordt omgegaan met potentiële kopers en of zij subsidie kunnen ontvangen als het plafond is overschreden. Ook is de vraag wat in dit geval de hoogte van het subsidiebedrag gaat zijn. Deze aspecten acht het college onwenselijk in het kader van duidelijkheid en (rechts)zekerheid voor particulieren. ATR adviseert daarom om één subsidiebudget voor de periode 2020-2025 (zonder de jaarlijkse ‘schotten’) te hanteren met de mogelijkheid van heen- en weerschuiven tussen jaarlagen.

Tot slot constateert ATR dat de toelichting geen kwantitatieve vermelding maakt van de kennisnamekosten en adviseert het voorstel hierop aan te vullen.

ATR advies aan de Ministerie van IenW – Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren