Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

Op 1 december 2020 is dit voorstel aangeboden voor toetsing. Met de regeling kunnen subsidies worden verstrekt aan ondernemingen en non-profitinstellingen voor de aanschaf van één of meerdere emissieloze nieuwe bedrijfsauto’s. Ook financial lease komt in aanmerking voor subsidie. De subsidie bedraagt 10% van de netto catalogusprijs tot een maximum van € 5.000 per bedrijfsauto. De aanschafkosten zijn relatief hoog vergeleken met bedrijfsauto’s op fossiele brandstoffen. Omdat er zo weinig emissieloze bedrijfsauto’s worden aangeschaft, ontwikkelt zich op dit moment niet de gewenste schaalgrootte en bijbehorende infrastructuur van oplaad-punten. De aanschafsubsidie richt zich op het overbruggen van de meerkosten bij aanschaf. De inschatting is dat deze regeling ertoe leidt dat in 2025 circa 44.000 extra emissieloze bedrijfsvoertuigen op de weg rijden ten opzichte van de situatie waarin er geen subsidieregeling zou zijn.

Het college ziet in het kader van de werkbaarheid aanleiding voor twee aandachtspunten. In het voorstel wordt opgemerkt dat wijziging van (de stimuleringspercentages van) de MIA voor emissieloze bedrijfsauto’s of ontwikkelingen in de markt, zoals wijzingen van catalogusprijzen, aanleiding kunnen zijn om het huidige subsidiepercentage aan te passen. De toelichting gaat niet nader in op welke termijnen eventuele veranderingen in subsidiepercentages worden doorgevoerd en hoe hierover zal worden gecommuniceerd. Tijdige communicatie hierover is voor de werkbaarheid van belang, ook voor de rechtszekerheid van aanvragers. Het college adviseert nader in te gaan op deze elementen.

Het subsidieplafond voor 2021 bedraagt 22 miljoen euro. Jaarlijkse budgetten brengen het risico op voortijdige uitputting met zich mee. Hierbij rijst de vraag hoe in dat geval wordt omgegaan met potentiële kopers. Niet duidelijk is of zij toch subsidie kunnen ontvangen als het plafond is overschreden en wat dan de hoogte van het subsidiebedrag zal zijn (bijvoorbeeld bij aanpassingen van subsidiepercentages). Jaarlijkse subsidiebudgetten hebben daarmee als risico dat subsidieaanvragen afgekeurd of ontmoedigd worden als het plafond voor dat jaar is bereikt. Eén subsidiebudget neemt dit risico weg en draagt zo bij aan versneld doelbereik. ATR adviseert om één plafond voor de subsidieperiode te hanteren (zonder jaarlijkse ‘schotten’).

ATR advies aan de Ministerie van IenW – Aanschafsubsidieregeling elektrische bestelauto’s