Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 17 juni 2019 de voorgenomen wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) aan ATR aangeboden voor toetsing. Het voorstel regelt dat de SEEH opnieuw wordt opengesteld voor eigenaar-bewoners, doordat subsidiebudget wordt toegevoegd voor deze doelgroep. In september 2016 is deze regeling initieel gestart. Voor eigenaar-bewoners was het subsidiebedrag reeds in april 2017 op. Hierdoor werd de regeling stopgezet. Het wijzigingsvoorstel regelt dat eigenaar-bewoners vanaf 1 september 2019 weer subsidie kunnen aanvragen. Er is voor deze doelgroep een subsidiebudget van 84 miljoen euro beschikbaar tot en met 2020.

ATR constateert dat nut en noodzaak van de gewijzigde subsidieregeling zijn onderbouwd en dat de uitwerking minder belastend wordt ten opzichte van de vorige subsidieregeling. Dit laatste komt doordat de subsidie kan worden aangevraagd nadat de isolatie-maatregelen zijn getroffen. Eigenaar-bewoners hoeven vooraf geen aanvraagvereisten in te dienen om in aanmerking te komen voor subsidie.

Het college adviseert de toelichting bij de regeling op een aantal punten aan te scherpen en daarmee de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van de regeling te verbeteren. Vooral van belang is om duidelijk te maken of subsidie beschikbaar blijft nadat het subsidieplafonds wordt bereikt. Deze duidelijkheid is nodig om eigenaar-bewoners niet te ontmoedigen om isolatiemaatregelen te nemen.

Het college constateert verder dat op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau veel verschillende subsidieregelingen bestaan gericht op verduurzaming. Een goede overzicht en mogelijk een integratie van deze regelingen maakt het voor burgers eenvoudiger om te achterhalen welke financiële tegemoetkomingen er zijn voor het treffen van isolatiemaatregelen.

Tot slot constateert ATR dat de regeldrukeffecten-analyse niet compleet is. De toelichting bevat een kwalitatieve beschrijving van de gevolgen, maar geen kwantitatieve analyse. Het college adviseert die analyse alsnog te maken.

 

ATR-advies aan de minister van BZK – Wijziging Subsidieregeling energiebesparing eigen huis