Subsidieregeling keuzevak praktijkgericht vak voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)

Het kabinet wil vmbo-scholen de mogelijkheid geven om een praktijkgericht vak als keuzevak aan te bieden. Scholen hebben daarvoor echter tijd en geld nodig. De subsidieregeling moet die financiële ruimte bieden. Maar aangezien het doel is om zoveel mogelijk  vmbo-scholen die een praktijkgericht vak aanbieden een tegemoetkoming in de kosten te bieden, ligt een subsidieregeling minder voor de hand. Bovendien is de regeling onnodig belastend vergeleken met andere vormen van financiering. Ook is het onnodig belastend dat scholen van wie de aanvraag in een eerdere subsidieronde niet is gehonoreerd, later opnieuw een aanvraag moeten doen. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister van OCW.

Inzet van een subsidieregeling ligt niet voor de hand

Om leerlingen beter voor te bereiden op de overstap naar het vervolgonderwijs is vmbo-scholen door middel van een pilot de mogelijkheid geboden om een praktijkgericht vak aan te bieden en te examineren.  Het voornemen is om het voor scholen vanaf schooljaar 2024-2025 mogelijk te maken het praktijkgerichte vak formeel aan te bieden als keuzevak en af te sluiten met een examen. Scholen hebben aangegeven hiervoor financiële ondersteuning nodig te hebben.

Het uitgangspunt van de subsidieregeling is dat zoveel mogelijk vmbo-scholen t.z.t. een tegemoetkoming in de kosten moeten krijgen. Dit doet de vraag rijzen of de inzet van een subsidieregeling wel de juiste aanpak is. Een andere vorm van financiering ligt meer in de rede. Daarbij speelt ook een rol dat de subsidiebedragen niet omvangrijk zijn en daardoor de regeldrukkosten die gepaard gaan met een subsidieregeling, niet proportioneel. ATR adviseert daarom de inzet van de subsidie te heroverwegen.

Voorkom dat scholen meerdere malen een aanvraag moeten doen

Met name de 684 niet-pilotscholen lopen het risico dat hun aanvraag niet gehonoreerd wordt. De regeling bepaalt dat in het geval van overtekening er geloot wordt. Dit kan betekenen dat scholen die uitgeloot worden voor een volgende ronde opnieuw een subsidieaanvraag moeten doen. ATR adviseert te voorkomen dat scholen meerdere malen een subsidieaanvraag moeten doen.

Gevolgen voor de regeldruk

De gevolgen voor de regeldruk zijn op hoofdlijnen door het ministerie in beeld gebracht en gekwantificeerd, maar enkele onderdelen ontbreken nog  ATR adviseert  de regeldrukparagraaf aan te vullen en alle kosten daarin mee te nemen.

De titel van de regeling is Subsidieregeling  keuzevak praktijkgericht van gl en tl

ATR advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – Subsidieregeling praktijkgerichte vakken.