Subsidieregeling LNG en bio-LNG

Op 11 september 2019 is de Subsidieregeling LNG en bio-LNG aan het Adviescollege toetsing regeldruk voorgelegd voor toetsing. Het voorstel beoogt de verkoop en het gebruik van Liquefied Natural Gas (LNG) en op termijn bio-LNG te stimuleren.

Een LNG-truck stoot volgens de toelichting minder CO2, fijnstof (PM10) en stikstofoxiden (NOx) uit. Het college constateert dat berichtgeving over de stikstofuitstoot van LNG-trucks echter uiteenloopt. In praktijkmetingen blijkt de stikstofuitstoot van LNG-trucks 2-5 keer zo hoog als die van EURO VI diesel trucks.
In het licht van de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 over de stikstof-problematiek in Nederland verdient het volgens het college sterke aanbeveling om in de toelichting de nut en noodzaak van de regeling voor de reductie van stikstof nader te onderbouwen en daarbij expliciet in te gaan op de in de praktijk gevonden uitstoot van stikstof bij gebruik van LNG voor vrachtvervoer over de weg. Het is door deze twijfel over nut en noodzaak daarom naar het oordeel van het college niet mogelijk een onderbouwd, definitief oordeel c.q. advies te geven over de subsidieregeling voor LNG en bio-LNG.

ATR brief aan de staatssecretaris van IenW – Subsidieregeling LNG en bio-LNG