Subsidieregeling Nationaal Groeifonds

Het doel van het Nationaal Groeifonds is om het verdienvermogen van Nederland op de lange termijn te versterken door gericht te investeren in de Nederlandse economie. Langs twee wegen kan gebruik worden gemaakt van het Nationaal Groeifonds: de departementale route en de niet-departementale route. De niet-departementale route betreft het verstrekken van subsidies. Het Nationaal Groeifonds is een begrotingsfonds. De wettelijke basis voor het fonds is gelegd in de Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds. De Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds maakt het mogelijk om bij ministeriele regeling nadere regels te stellen over de niet-departementale route. Dit voorstel maakt gebruik van deze grondslag en werkt de niet-departementale route verder uit. In dit voorstel zijn onder meer verplichtingen opgenomen over de subsidieaanvraag, de hoogte van de subsidie, de wijze waarop wordt besloten welke projecten te financieren en de informatieverplichtingen voor aanvragers.

ATR heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat laten weten dat nut en noodzaak van de voorliggende regeling niet ter discussie staan. Dat betekent echter niet dat de zorgen die het college in eerdere advisering heeft geuit over de onderbouwing van de doelstellingen van het fonds en over de beoogde evaluatie van het fonds weggenomen zijn met deze regeling. Het college benadrukt dat deze zorgen onverminderd blijven gelden. Het voorstel kiest verder voor een passende wijze van implementatie en RVO biedt actief hulp aan aanvragers zodat zij tot een adequate aanvraag kunnen komen. De regeldruk is tenslotte in kaart gebracht.

Advies is de regeling vast te stellen.

 

Advies aan de minister van EZK – Subsidieregeling Nationaal Groeifonds