Subsidieregeling oplaadpunten bedrijfsvoertuigen vergt aanpassing

Investeringen in private laadpunten voor elektrische bedrijfsvoertuigen zijn nodig voor de transitie naar duurzame mobiliteit. De subsidieregeling om die investeringen te stimuleren kan met aanpassingen beter werkbaar worden voor. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden voorafgaand aan investeringen subsidie te ontvangen. Verder maakt de toelichting niet duidelijk hoe MKB-ondernemers aankijken tegen de regeling en of die goed werkbaar voor hen is. Tenslotte besteedt het voorstel geen aandacht aan de noodzakelijke voorwaarde van voldoende netcapaciteit. Dit schrijft ATR in een advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en waterstaat.

Het aantal laadpunten voor elektrische bedrijfsvoertuigen ontwikkelt zich minder snel dan nodig om de kabinetsdoelstellingen voor duurzame mobiliteit te halen. De subsidieregeling biedt bedrijven een financiële tegemoetkoming voor advies over en investeringen in private laadinfrastructuur. De subsidie is beschikbaar voor zowel MKB-bedrijven als grote ondernemingen met elektrische bedrijfsvoertuigen.

Fiscale voorziening

De subsidie wordt mede voorgesteld omdat de tegemoetkoming via de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) voor investeringen in laadpunten onvoldoende bleek. Het voorstel maakt niet duidelijk of aanpassing van de MIA mogelijk is om dezelfde doelen als de subsidieregeling te behalen. Aanpassing van de MIA kan voor bepaalde situaties een minder belastend alternatief vormen voor de subsidie. ATR adviseert daarom dit alternatief te beoordelen en op basis daarvan te besluiten over de beste manier om bedrijven financieel te stimuleren te investeren in laadinfrastructuur.

Voldoende netcapaciteit cruciaal

Voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet is een noodzakelijke voorwaarde voor investeringen in laadinfrastructuur. Netcongestie zorgt er op dit moment voor dat het stroomnetwerk niet altijd betrouwbaar en beschikbaar is. Dit kan er voor zorgen dat bedrijven besluiten voorlopig niet te investeren in elektrische voertuigen en laadinfrastructuur. Om deze reden acht het college het van belang dat bij de subsidieregeling aandacht wordt besteed aan het knelpunt van netcongestie en de wijze waarop dit wordt aangepakt.

Werkbaarheid subsidieregeling

Het college constateert dat de werkbaarheid van de subsidieregeling ook op andere punten verbeterd kan worden. Voor investeringen met een subsidiebedrag tot 25.000 euro kan de subsidie pas achteraf worden aangevraagd. Dit kan voor onzekerheid bij ondernemers zorgen. Het is daarom wenselijk voorafgaand aan de investering al duidelijkheid te kunnen hebben over de te verkrijgen subsidie. ATR adviseert deze mogelijkheid in de subsidieregeling op te nemen. Daarnaast merkt het college op dat een forse overtekening van de subsidieregeling mogelijk is, vanwege de brede doelgroep. Hierdoor kunnen ook praktische problemen en onzekerheden ontstaan.

ATR advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat-Subsidie private laadinfrastructuur bij bedrijven.