Subsidieregeling opschaling hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse

Groene waterstof kan in de toekomst een belangrijke rol spelen bij een duurzame energievoorziening. Bij de verbranding van waterstof komt namelijk geen CO2 vrij. Om van deze groene waterstof een breed toegepaste duurzame energiedrager te maken is het noodzakelijk dat de productie sterk gaat toenemen. Eén van de uitdagingen voor een duurzame waterstofmarkt is dat groene waterstof nog veel duurder is dan grijze en blauwe waterstof. Een grote kostenreductie is noodzakelijk om de markt te prikkelen om meer groene waterstof te produceren. De belangrijkste manier om de kostenreductie te realiseren is schaalvergroting. De markt loopt hierbij echter tegen een grens aan. Groene waterstofprojecten hebben een aanzienlijke onrendabele top en kennen grote technische en financiële risico’s. Hierdoor worden elektrolyse-installaties niet gebouwd. Samen met de markt is daarom gekeken wat er wel nodig is om dergelijke projecten van de grond te laten komen. Gebleken is dat er zowel eenmalige investeringssteun als langdurige exploitatiesteun nodig is. Dit voorstel voorziet in beide behoeftes en subsidieert de bouw van een elektrolyse-installatie en de exploitatie van de elektrolyse-installatie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ervoor gekozen om elektrolyse-installaties tussen de 0,5 MW – 50 MW te subsidiëren. Uiteindelijk moet de regeling 50 MW – 100 MW aan elektrolysecapaciteit realiseren.

ATR heeft de Minister voor Klimaat en Energie laten weten dat de noodzaak tot ingrijpen en het instrument logisch aansluiten bij de probleemanalyse. Bij minder belastende alternatieven is de vraag in hoeverre de subsidie zo is ingericht dat onnodige aanvragen voorkomen worden. Van de 20 aanvragen worden er naar verwachting, namelijk maar vijf gehonoreerd. Tot slot is de werkbaarheid geborgd en de regeldruk adequaat in beeld gebracht.

Advies is het voorstel vast te stellen nadat met het adviespunt rekening is gehouden.

ATR advies aan de minister voor Klimaat en Energie – Subsidieregeling opschaling hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse