Subsidieregeling procesondersteuning verduurzaming te ingewikkeld

Het kabinet wil woningeigenaren in de koop- en huursector aanmoedigen om meer samen te werken bij de verduurzaming van hun woningen. Het tot stand brengen van die samenwerking kost tijd en geld. Het kabinet wil die samenwerking stimuleren door de kosten van een procesondersteuner te subsidiëren. Het aanvragen van die subsidie is echter dusdanig ingewikkeld, dat het de vraag is of de regeling effectief zal zijn. Ook liggen de kosten van het voldoen aan alle eisen waarschijnlijk hoger dan het ministerie inschat. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Twijfel over effectiviteit

De nu voorgestelde subsidieregeling is niet de eerste regeling die de samenwerking bij grote renovatieprojecten wil bevorderen. Eerder was er de Renovatieversneller. Van deze regeling is weinig gebruik gemaakt onder andere omdat er veel gegevens vooraf moesten worden aangeleverd. De nu voorgestelde regeling wil een relatief simpele regeling zijn. Maar er moeten nog steeds veel gegevens en informatie aangeleverd worden om de subsidie te krijgen. Vraag is dus waarom deze nieuwe regeling wel gaat werken. Het college adviseert om dit nader te onderbouwen.

Subsidie aanvragen erg ingewikkeld

Bij de subsidieaanvraag, de tussentijdse rapportage en de aanvraag om de subsidie vast te stellen moeten allerlei gegevens en andere stukken worden aangeleverd. Soms zijn dat gegevens die ook al eerder zijn gevraagd. Bijvoorbeeld de gegevens van de penvoerder van een samenwerkingsverband. Of machtigingsformulieren. Soms zijn formulieren dubbelop. Dit maakt dat het krijgen van de subsidie een ingewikkelde kwestie kan zijn. Het zou minder belastend zijn als bijvoorbeeld alleen gevraagd wordt om gegevens aan te leveren als er wijzigingen zijn. En als de overbodige gegevensuitvraag of overbodige formulieren geschrapt zouden worden. Dit is zeker van belang voor eigenaar-bewoners. Het college adviseert daarom de uitvraag van gegevens te beperken.

Regeldruk hoger dan verwacht

Partijen die van de subsidieregeling gebruik willen maken, moeten veel informatie aanleveren en veel zaken regelen. Dit betekent dat de regeldrukkosten van de regeling heel hoog zijn. Daar komt bij dat het ministerie deze kosten nog niet goed in beeld heeft gebracht. Zo worden de regeldrukgevolgen voor bepaalde doelgroepen en verplichtingen onderschat of zijn in het geheel niet in beeld gebracht. Het risico bestaat dat de kosten niet proportioneel zijn en een te grote drempel vormen voor partijen om van de regeling gebruik te maken. Het gevolg kan zijn dat de beoogde samenwerking niet tot stand komt en dat de verduurzaming van woningen niet of langzamer plaatsvindt. Het college adviseert om de regeldrukgevolgen goed in kaart te brengen.

De formele titel van het voorstel is de Subsidieregeling procesondersteuning voor opschaling renovatieprojecten.

ATR advies aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening – Subsidieregeling procesondersteuning voor opschaling renovatieprojecten