Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel

Op 7 december 2021 is de Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel aan ATR aangeboden voor toetsing en advies. De subsidieregeling ziet o.a. op aanschaf en aanpassing (retrofit) van emissieloze mobiele werktuigen (op land en water) en bouwvoertuigen die gebruikt worden in de Nederlandse bouwsector. Ook innovatie valt onder de regeling. De regeling moet helpen de markt voor emissieloze en schonere mobiele werktuigen en bouwvoertuigen tot wasdom te laten komen, met uiteindelijk stikstofreductie als belangrijkste maatschappelijke doel. De subsidieregeling is onderdeel van een pakket van verschillende maatregelen.

De regeling werkt met jaarbudgetten (‘jaarschotten’). Dit moet de uitputting van de regeling spreiden in de tijd. Verder kan een aanvrager elk kalenderjaar maximaal 1 miljoen euro aan subsidie krijgen. Dit betekent dat bijvoorbeeld bij de aanvraag om meerdere bouwmachines aan te schaffen, rekening moet worden gehouden met spreiding over meerdere jaren. Dit moet voorkomen dat één partij een te groot beslag legt op het beschikbare budget.
Een gevolg van de systematiek van jaarschotten is dat een aanvraag in een bepaald jaar mogelijk niet kan worden gehonoreerd, omdat het budget voor dat jaar is uitgeput. In dat geval zal een aanvraag het volgende jaar opnieuw worden gedaan. Jaarlijkse subsidiebudgetten hebben daarmee als risico dat subsidieaanvragen afgekeurd of ontmoedigd worden als het plafond voor dat jaar is bereikt. Een flexibeler subsidiebudget met mogelijkheden tot schuiven tussen jaren kan dit risico mitigeren. Zonder de jaarschotten kan bovendien het uiteindelijke doel sneller worden bereikt. Het college adviseert daarom om de mogelijkheid te creëren om te schuiven met budgetten tussen jaren, zodat meer flexibiliteit ontstaat met betrekking tot de subsidieplafonds. Hierdoor kan sprake zijn van versneld doelbereik en betere aansluiting bij natuurlijke vervangingsmomenten. Ook adviseert het college de regeldrukparagraaf op enkele punten te verduidelijken of aan te vullen.

ATR adviseert de regeling in te dienen, nadat met de adviespunten rekening is gehouden.

ATR advies aan de Minister van IenW – Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel