Subsidieregeling STAP-budget

Op 5 augustus 2019 is aan ATR voor advies aangeboden de Subsidieregeling STAP-budget. In het kader van het beleid ‘Leven Lang Ontwikkelen’ wil het kabinet stimuleren dat iedereen in Nederland de kans krijgt om de regie over investeringen in de eigen ontwikkeling te nemen. Daarom biedt het kabinet de mogelijkheid om een individueel scholings- en ontwikkelingsbudget (in de vorm van een subsidie) aan te vragen. De subsidieaanvraag moet met behulp van een elektronisch formulier (artikel 7) worden gedaan. De subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd voor scholingsactiviteiten ter versterking van de arbeidsmarktpositie. Er komt een scholingsregister, waarin de toegelaten scholingsactiviteiten zijn vastgelegd. Andere activiteiten zijn in het kader van de regeling niet toegestaan.

Nut en noodzaak van de regeling zijn volgens ATR toereikend onderbouwd. Wel ziet ATR mogelijkheden om de regeling minder belastend in te vullen. Zo kan de verplichte toezending van een kopie van de subsidiebeschikking aan UWV ten behoeve van de voorschotvertrekking komen te vervallen, omdat die van UWV zelf afkomstig is. Ook kan in de aanvraag de doelomschrijving van de opleiding komen te vervallen, omdat scholing maar met één doel mogelijk is (versterking van de arbeidsmarktpositie). ATR adviseert de minister van SZW om de regeling ook nog te toetsen op werkbaarheid. Ook is gewenst bij de doelgroepen van de regeling (ander meer mkb-werknemers, flexibele arbeidskrachten en praktisch geschoolden) te toetsen of de regeling voldoende stimuleert en of de aanvraag eenvoudig is in te dienen.

ATR advies aan de Minister van SZW – Subsidieregeling STAP-budget