ATR heeft op 11 maart 2021 de “Subsidieregeling stimuleren virtuele internationale samenwerkingsprojecten hoger onderwijs” ontvangen voor advies. Deze regeling treedt in werking op 1 september 2021 en vervalt 1 september 2026. De internetconsultatie heeft plaatsgevonden van 9 maart tot 9 april 2021.

De subsidieregeling is de basis van een stimuleringsmaatregel om docenten en onderwijskundigen de mogelijkheid te bieden te werken aan een virtueel internationaal samenwerkingsproject. De doelstelling van de subsidieregeling is om zoveel mogelijk studenten in het Nederlandse hoger onderwijs ervaring op te laten doen met een internationale oriëntatie op hun vak/studierichting via virtuele internationale samenwerkingsprojecten.

ATR adviseert om het mogelijk te maken dat instellingen voor meerdere projecten tegelijk subsidie aanvragen. Dit is minder belastend en mogelijk ook effectiever, omdat het een meer programmatische aanpak faciliteert. Verder adviseert ATR de verplichting om te evalueren, te beperken tot de medewerking aan het externe evaluatieonderzoek dat speciaal voor de stimuleringsmaatregel wordt ingezet. Instellingen hoeven dan niet ook nog eens hun eigen projecten te evalueren. Ten slotte zijn de gevolgen voor de regeldruk nog niet volledig in beeld gebracht. ATR adviseert dit alsnog te doen. Het advies is de regeling niet vast te stellen, tenzij met de adviespunten rekening is gehouden.

ATR advies aan de Minister van OCW – Subsidieregeling stimuleren virtuele internationale samenwerking