Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties 2019

Op 13 juni 2018 heeft de Minister voor Medische Zorg en Sport de voorgenomen Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties 2019 voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor toetsing. Onder voorwaarden kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen tot 2019 de btw die aan hen in rekening wordt gebracht bij investeringen in sportaccommodaties en sport-materialen in aftrek brengen. Door een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU is de btw-vrijstelling voor sport gewijzigd en moet de mogelijkheid tot aftrek worden aangepast. Door deze aanpassing vervalt in de meeste gevallen ook de mogelijkheid om btw te verrekenen. Voor gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen leidt dit tot een financieel nadeel van naar verwachting 241 miljoen euro.  De voorgestelde subsidieregeling heeft tot doel de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren voor sportverenigingen en sportstichtingen. De subsidieregeling beoogt (amateur)sportorganisaties financieel te compenseren voor een deel van de investeringen waar de mogelijkheid tot btw aftrek komt te vervallen in 2019.

ATR constateert dat nut en noodzaak van de voorgestelde subsidieregeling voldoende zijn onderbouwd en dat voor een lastenluwe uitwerking is gekozen. Het college adviseert in de toelichting bij de regeling te verduidelijken of aanvragen van subsidiebedragen tot 25.000 euro ook voorafgaand aan realisatie van de investeringen mogelijk zijn. Verder adviseert ATR om de amateursport-organisaties gericht te informeren over de regeling en waar mogelijk te ondersteunen bij aanvragen. Tot slot constateert ATR dat de te verwachten regeldrukeffecten in de toelichting volledig in beeld zijn gebracht. Het college adviseert aanvullend een uitsplitsing te maken voor de regeldruk-bedragen naar de omvang van de subsidieaanvraag.

Advies ATR aan de Minister voor Medische Zorg en Sport – Subsidieregeling sportaccommodaties 2019