Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden

ATR heeft op 5 juli 2022 de ‘Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden’ ontvangen voor toetsing. Er vindt geen internetconsultatie plaats over het voorstel.

Volgens de toelichting verlaten momenteel te veel leerlingen het funderend onderwijs zonder goede beheersing van de basisvaardigheden: taal, rekenen/wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap. Het doel van de subsidieregeling is om scholen te ondersteunen met het verbeteren van de basisvaardigheden van hun leerlingen via bewezen effectieve interventies. De subsidie is beschikbaar voor circa 500 scholen in het funderend onderwijs. Naast de basissubsidie wordt een aanvullende subsidie beschikbaar gesteld met (verplichte) ondersteuning van “basisteams”. De aanvullende subsidie is beschikbaar voor circa 150 scholen. De regeling is bedoeld voor scholen die de ondersteuning het meest nodig hebben.

Het college acht nut en noodzaak van de subsidieregeling niet voldoende onderbouwd. Zo is het niet inzichtelijk welke concrete bijdrage de subsidieregeling moet leveren aan het verbeteren van de basisvaardigheden en wanneer de subsidieregeling als succesvol kan worden beschouwd. Daarbij is het niet duidelijk hoe de subsidieregeling zich verhoudt tot het Masterplan basisvaardigheden dat nog wordt ontwikkeld. Gelet op de samenloop tussen het Masterplan basisvaardigheden en het Nationaal Programma Onderwijs adviseert het college te kiezen voor een hogere structurele bekostiging als minder belastende alternatief voor de subsidieregeling.

De overige adviespunten betreffen vooral de werkbaarheid van het voorstel. Het is nog niet duidelijk hoe de verdeling van de subsidiegelden plaatsvindt als de subsidieplafonds worden overschreden. Het college adviseert daarom meer inzicht te geven in inhoud en aard van de “objectieve kwantitatieve risicoanalyse” die dan mogelijk wordt toegepast. Het college adviseert ook om de tussentijdse “kritische zelfevaluatie” niet op te nemen als verplichting, omdat al is voorzien in deelname van de scholen aan monitoring en evaluatie. Verder is de tijdsplanning voor scholen erg krap. De regeldrukgevolgen zijn nog niet volledig in beeld gebracht. Het advies is dit alsnog te doen.

Het college adviseert het voorstel niet vast te stellen.

 

ATR advies aan de minister van OCW – Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden