Subsidieregeling verduurzaming, onderhoud en verbetering gebouwen aardbevingsgebied Groningen

Deze subsidieregeling stelt de inwoners van het aardbevingsgebied in staat te investeren in aardbevings- en energiezuinige gebouwen. Zij geeft uitvoering aan bestuurlijke afspraken die het Rijk, de provincie Groningen en de gemeenten hebben gemaakt.

De subsidieregeling maakt een onderscheid naar een aantal doelgroepen en blokken, die verschillende situaties kennen, zoals of een gebouw in het versterkingsprogramma is opgenomen en naar welke inzichten het wordt beoordeeld. De hoogte van het subsidiebedrag en de doelbesteding (verduurzaming, onderhoud en verbetering van een gebouw) variëren per doelgroep.

 

ATR heeft geen opmerkingen bij de onderbouwing van nut en noodzaak van de subsidieregeling. Wel vindt het college dat het niet nodig zou moeten zijn om subsidie-aanvragers te verplichten om informatie aan te leveren over andere aangevraagde of gekregen subsidies. Deze zijn immers al bij de overheid bekend. Verder heeft het college aandachtspunten met betrekking de werkbaarheid en doenbaarheid van deze subsidieregeling voor de desbetreffende burgers en de bedrijven. Daarbij gaat het om de kenbaarheid van de regeling, om de samenhang met andere regelingen en om het voorkomen dat betrokkenen worden geconfronteerd met uitputting van de jaarlijkse subsidiebudgetten.

ATR advies aan de Minister van BZK – Subsidieregeling verduurzaming, onderhoud en verbetering gebouwen aardbevingsgebied Groningen