Subsidieregeling versterking gebouwen Groningen

Op 6 augustus 2020 is de voorgenomen Subsidieregeling versterking gebouwen Groningen aangeboden aan ATR. Door de gaswinning ontstaan aardbevingen die leiden tot onveilige situaties in gebouwen. In verband met de trage voortgang van de versterkings-operatie heeft het kabinet een aantal versnellingsmaatregelen in gang gezet. Eén van die maatregelen betreft het vereenvoudigen en versnellen van het proces met eigen regie voor bewoners. De regeling voorziet in subsidiemogelijkheden voor eigenaren die versterking van hun woning in eigen beheer willen uitvoeren.

Het college constateert dat nut en noodzaak voldoende zijn onderbouwd. De toelichting benoemt dat de verschillende subsidie-onderdelen apart moeten worden aangevraagd. Het college acht het van belang dat een aanvrager in het geval van meerder subsidieaanvragen binnen de regeling niet telkens alle informatie opnieuw hoeft in te vullen. Het college adviseert daarom om bij subsidieaanvragen de data van aanvragers te hergebruiken, bijvoorbeeld middels gebruik van BSN-nummers.

Het college constateert dat ten aanzien van de werkbaarheid enkele onderdelen in niet zijn uitgewerkt. Een recent rapport over het versnellings-pakket van de NCG benoemt dat de afgelopen jaren de versterkingsoperatie moeizaam verliep, waarbij het beperkte aantal beoordelingen of een gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet dat ingenieursbureaus per jaar aan kunnen, een belangrijk knelpunt is gebleken. De subsidieregeling ziet specifiek toe op subsidie voor eigenaren voor het in eigen opdracht laten inspecteren van een woning of gebouw. De regeling zal alleen goed werkbaar als er voldoende bouwkundig professionals beschikbaar zijn. ATR adviseert daarom te verduidelijken er voldoende bouwkundig professionals beschikbaar zijn wanneer gebouweigenaren kiezen om in eigen opdracht de woning te laten inspecteren.

Verder constateert het college dat het voorstel beperkt aandacht besteedt aan de wijze van begeleiding van bewoners bij de versterkingsopgave, onder andere bij de subsidie-aanvraag. Het advies luidt daarom om nader in te gaan op hoe bewoners bij verschillende fases van de subsidieaanvraag en uitvoering van versterkingsmaatregelen worden ondersteund door de NCG. Daarbij adviseert het college om bewoners gedurende het gehele proces van de versterkingsopgave op één plek inzage te geven in de voortgang en behandeling van hun dossier en eventuele nieuwe knelpunten in de uitvoering te betrekken bij monitoring en evaluatie.

Tot slot adviseert het college om in de toelichting de gevolgen voor de regeldruk per subsidieonderdeel in beeld te brengen volgens Rijksbrede methodiek.

ATR advies aan de Minister van BZK – Subsidieregeling versterkingsgelden Groningen