Subsidieregelingen verbetering basisvaardigheden scholen 2023

ATR heeft op 8 februari 2023 twee subsidieregelingen ontvangen voor verbetering in het funderend onderwijs van de basisvaardigheden: taal, rekenen en wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap. Het gaat om de Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor scholen 2023 en de Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor prioriteitsscholen 2023. Volgens de toelichting verlaten teveel leerlingen het funderend onderwijs zonder goede beheersing van de basisvaardigheden: taal, rekenen/wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap.

De subsidieregelingen worden in afwachting van het ‘Masterplan basisvaardigheden’ ingezet voor verbetering van de basisvaardigheden in het funderend onderwijs. Het college acht nut en noodzaak niet voldoende onderbouwd, omdat niet duidelijk is hoe de regelingen zich verhouden tot het Masterplan. Gelet op het structurele karakter van het probleem acht het college een tijdelijke sub­sidieregeling – ook vanuit regeldrukperspectief – geen passend instrument. Daarbij is de inzet van een subsidieregeling mogelijk niet proportioneel, gelet op het relatief grote aantal subsidieaanvragen dat naar verwachting niet zal worden gehonoreerd. Een verduidelijking en mogelijk aanscherping van de selectiecriteria kan leiden tot minder aanvragen en daarmee tot minder (ook ervaren) regeldruk. Verder bevatten de regelingen enkele verplichtingen waarvan de meerwaarde niet duidelijk is, omdat ze bijvoorbeeld al zijn opgenomen in de Wet medezeggenschap op scholen. Met het oog op de administratieve lasten en de werkbaarheid voor scholen adviseert het college die verplichtingen niet op te nemen. De gevolgen voor de regeldruk moeten beter in beeld worden gebracht.

Het college adviseert de regelingen niet vast te stellen.

 

Advies minister voor Primair en Voortgezet onderwijs – Subsidieregelingen verbetering basisvaardigheden