Succesvolle aanpak regeldruk vraagt harde afspraken en spelregels

Actal heeft onderzocht wat de invloed is van de beleidsvoornemens uit het regeerakkoord op de regeldruk voor burgers, bedrijven, professionals en medeoverheden. Er is een inschatting gemaakt of deze voor­nemens tot een afname respectievelijk toename leiden van de regeldruk in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat het kabinet zwaar inzet op het terugdringen van regeldruk (bestaande uit administratieve lasten en inhoudelijke nalevingkosten). Het regeerakkoord biedt hiervoor goede kansen, maar een aantal beleidsvoornemens kan echter tot een toename van de regeldruk leiden.

Voor het welslagen van het kabinetsbeleid om de regeldruk in Nederland te verminderen, adviseert Actal het kabinet om de volgende afspraken en spelregels vast te leggen:

1. Het zorg dragen voor een goede inbedding van de aandacht voor regeldruk bij de departementen en het instellen van een krachtige regiefunctie binnen het kabinet.

2. Het formuleren van kwantitatieve reductiedoelstellingen voor de aanpak van regeldruk voor burgers, professionals en medeoverheden.

3. Het maken van concrete en afrekenbare afspraken over het compenseren van eventuele toenames van de regeldruk, zodat ten minste een nullijn wordt gehandhaafd.

4. Het invoeren van een ex ante regeldruktoets die de gevolgen van wetten en regels kwantitatief in beeld brengt.

De rapportage met bijlage (totaaloverzicht van beleidsvoornemens met regeldrukgevolgen) zijn hier beschikbaar.