Tarieven Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 2019

Op 2 november 2018 heeft het ministerie van IenW het voorstel tot wijziging van de Regeling Luchtvaart 2008, de Regeling tarieven Spoorwegwet 2012 en de tarievenregelingen Scheepvaart aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing.

De aanpassingen in de regelingen betekenen een verhoging van de tarieven van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) per 1 januari 2019 voor onder andere de vergunningverlenende werkzaamheden van de ILT voor bedrijven in onder andere de spoorwegsector, de luchtvaart en de scheepvaart. De tarieven stijgen met gemiddeld 2,44%. De aanpassing van de tarieven betreft de jaarlijkse aanpassing aan de ontwikkeling van de kosten van vergunningverlening. Verder zijn in de regeling enkele andere tariefswijzigingen opgenomen en enkele nieuwe tarieven voor nieuwe vergunningen op het terrein van luchtvaart, waarvoor in andere wet- en regelgeving reeds de grondslag is vastgelegd.

Het college stelt vast dat nut en noodzaak van de wijzigingen zijn uitgewerkt in de toelichting bij de regelingen. De wijzigingen hebben betrekking op de ILT-tarieven voor 2019. Parallel loopt het proces van herziening van het tarievenstelsel. De toelichting bij de regelingen besteedt hier echter geen aandacht aan. Aangezien de herziening kan bijdragen aan vereenvoudiging en administratieve lastenverlichting adviseert ATR in de toelichting aandacht te besteden aan de stand van zaken van de herziening.

De inwerkingtredingsdatum van de regelingen is 1 januari 2019. Hierdoor wordt de minimuminvoeringstermijn van twee maanden tussen publicatie en inwerkingtreding niet gehaald. Het college adviseert in de toelichting nader inhoudelijk te motiveren waarom wordt afgeweken van de voorgeschreven minimuminvoeringstermijn en wat hiervan de gevolgen zijn voor bedrijven.

Tot slot constateert ATR dat de toelichting bij de regelingen nog geen volledige regeldrukeffecten-analyse omvat. Het college adviseert de regeldruk-gevolgen van de wijzigingen volledig uit te werken, conform de Rijksbrede methodiek.

 

Advies Indexering ILT-tarieven 2019