Tegemoetkoming Vaste Lasten Covid-19

Het kabinet wil MKB ondernemers en zzp’ers die het hardst worden geraakt door de coronacrisis tegemoetkomen. De regeling TVL bepaalt welke bedrijven in aanmerking komen een tegemoetkoming, aan welke randvoorwaarden zij moeten voldoen, hoe zij een aanvraag moeten indienen, en binnen welke termijn wordt beslist of die wordt gehonoreerd. Voorbeelden van ondernemers die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming zijn o.a. de horecaondernemers, sportscholen, kermissen en theaters. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten, en de mate van omzetderving is het mogelijk dat de tegemoetkoming voor de vaste lasten oploopt tot een maximum van 50.000 euro. Ondernemers moeten op twee momenten voldoen aan informatieverplichtingen. Bij het aanvragen van de tegemoetkoming én het vaststellen van de definitieve tegemoetkoming.

ATR heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat laten weten dat nut en noodzaak onderbouwd zijn, rekening is gehouden met de werkbaarheid en de regeldruk toereikend in kaart is gebracht. In de regeling is echter niet gekozen voor het minst belastende alternatief. De wijze waarop een aanvraag moet worden ingediend bij voorliggende regeling gaat tegen het principe van ‘eenmalige uitvraag en meervoudig gebruik’ in. De hoogte van de tegemoetkoming wordt namelijk bepaald op basis van de mate van omzetderving, die blijkt uit aangifte van de omzetbelasting die de ondernemer zelf aan RVO moet aanleveren. Het advies is om te onderzoeken of RVO deze aangifte direct van de Belastingdienst kan krijgen.

ATR advies aan de Minister van EZK – Tegemoetkoming Vaste Lasten Covid-19