Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in bepaalde gevallen

Op 23 juli 2019 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het voorgenomen Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in bepaalde gevallen aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing.

Het voorstel heeft tot doel de geldigheidsduur van bepaalde rijbewijzen administratief te verlengen. Het gaat hierbij om rijbewijzen van bestuurders die een eigen verklaring (gezondheidsverklaring) hebben ingediend, maar niet voor het verloop van de geldigheid van het rijbewijs uitsluitsel hebben gekregen van het CBR over verlenging. In het bijzonder gaat het om rijbewijshouders van wie het rijbewijs verloopt in hun 75e levensjaar of daarna.

Het college constateert dat het onderhavige voorstel tijdelijke maatregelen voorstelt die beogen de, zeer merkbare, negatieve effecten van de uitvoeringsproblemen bij het CBR voor rijbewijshouders te beperken. Tegelijkertijd constateert het college dat het Tijdelijk besluit en de toelichting daarbij niet structureel de gevolgen aanpakt van de uitvoeringsproblemen bij het CBR. Ook constateert het college dat het besluit geen toelichting bevat ten aanzien van overwogen alternatieve maatregelen, die mogelijk meer structureel van aard zijn en passen binnen de bredere beleidsdoelen. Om deze redenen is het volgens ATR nog niet mogelijk om een definitief oordeel te geven over het Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur
rijbewijs in bepaalde gevallen. Dat geldt in het bijzonder voor de beoordeling van nut en noodzaak van het tijdelijk besluit en mogelijk minder belastende alternatieven voor het besluit.

Met zijn briefreactie op het voorstel geeft ATR enkele overwegingen bij de structurele aanpak van de uitvoeringsproblematiek en bij de voorgenomen tijdelijke maatregelen.

ATR-advies aan de Minister van Ien W over het voorgenomen Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in bepaalde gevallen.