Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in verband met COVID-19

Het Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in verband met COVID-19 is een aanvulling op de recent vastgestelde Europese verordening over de verlengde geldigheidsduur van rijbewijzen. De Europese verordening verlengt de geldigheidsduur van rijbewijzen die verliepen in de periode tussen 1 februari 2020 en 1 september 2020 met zeven maanden. Het voorstel verlengt de geldigheid van rijbewijzen aanvullend met drie maanden voor alle rijbewijzen waarvan de geldigheid verstrijkt tussen 1 september en 1 december 2020. De verlenging is van belang aangezien door de corona-maatregelen niet of nauwelijks rijbewijzen werden afgegeven en keuringen werden uitgevoerd ter beoordeling van rijbewijsaanvragen. Verder verlengt het voorstel de geldigheid van theoriecertificaten en examen-uitslagen en de geldigheid van code 95 voor beroepschauffeurs.

ATR constateert dat het voorstel nut en noodzaak van de wijzigingen onderbouwt. Het college ziet aanleiding voor enkele adviespunten in het kader van werkbaarheid.

Allereerst ontvangt de rijbewijshouder geen nieuw rijbewijspasje na de (tijdelijke) verlenging. Hierdoor kunnen burgers het rijbewijs niet meer in alle gevallen als geldig identiteitsbewijs gebruiken, omdat de geldigheidsdatum op het rijbewijspasje is verlopen. Dit kan impact hebben op burgers die alleen over een rijbewijs als identiteitsbewijs beschikken. Het voorstel gaat niet op mogelijkheden om dit probleem op te lossen of te beperken. Volgens ATR kan hierbij gedacht worden aan het vaker toestaan van legitimatie met een verlopen rijbewijs of het alsnog verstrekken van een nieuw rijbewijspasje aan burgers die daar om verzoeken.

Door de corona-maatregelen was het niet voor alle beroepschauffeurs mogelijk aan de nascholingsverplichtingen te voldoen. Daardoor kon de code 95 op het rijbewijs ook niet worden verlengd. Om deze reden regelt het voorstel een verlenging van de geldigheidsduur van code 95 op het rijbewijs. Het voorstel maakt echter niet duidelijk of ook andere EU-landen een extra verlenging van de geldigheid van code 95 regelen en erkennen. Dit kan voor beroepschauffeurs een probleem opleveren als zij in andere Europese landen rijden en de verlenging wordt niet erkend. Het college adviseert de Nederlandse verlengingsregeling af te stemmen met andere lidstaten om knelpunten voor beroepschauffeurs in de praktijk te voorkomen.

Het voorstel heeft geen structurele gevolgen voor de regeldruk. De toelichting maakt duidelijk dat slechts beperkt eenmalige regeldruklasten (kennisnamekosten) aan de orde kunnen zijn voor rijbewijshouders en examenkandidaten.

Het college adviseert het voorstel niet in te dienen, tenzij met de adviespunten rekening is gehouden.

 

ATR-advies aan de minister van IenW – Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs i.v.m. COVID-19