Tijdelijk Besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist

Op 30 april 2018 is aan ATR voorgelegd een concept van het Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist. In het verleden heeft al een internetconsultatie over het besluit plaatsgehad. Daarnaast zijn de beroepsgroepen van de tandartsen en mondhygiënisten ook nog afzonderlijk over het besluit geraadpleegd. De AMvB geeft uitvoering aan artikel 36a van de Wet op de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Het verklaart voor een periode van vijf jaar bij wijze van experiment ‘geregistreerd-mondhygiënisten’ bevoegd tot het zelfstandig verrichten van in de AMvB aangewezen voorbehouden handelingen. Die handelingen zijn: het behandelen van primaire cariës (kleine gaatjes), het toedienen van anesthesie door middel van injecties en het maken van röntgenfoto’s.
ATR heeft in een brief aan de minister voor Medische Zorg laten weten dat de argumentatie van nut en noodzaak van de maatregelen toereikend is. Binnen de context van de Wet BIG is gekozen is voor het minst belastende alternatief. De regeldrukparagraaf is vrijwel volledig. Alleen de omvang van de kosten van bij- en nascholing ontbreekt. ATR adviseert deze alsnog aan de toelichting toe te voegen.

ATR advies aan Minister voor MZ VWS over Tijdelijk besluit mondhygiënist