Tijdelijke regeling Digitaal Certificaat Corona

Op 10 juni 2021 is de Tijdelijke regeling DCC (de Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, houdende tijdelijke bepalingen ter uitvoering van de Europese verordening over certificaten met betrekking tot covid-19) voor advies aan ATR voorgelegd. In de regeling is een aantal aanvullende regels opgenomen om aan de Europese verordening uitvoering te kunnen geven. De verordening zelf regelt dat een ingezetene van een lidstaat (Nederland) een Europees certificaat (vaccinatie, herstel, negatieve test) kan vragen en hoe deze (digitaal en op papier) gevraagd kunnen c.q. moeten worden. De Tijdelijke regeling DCC geeft aan bij wie of welke instantie hij dat in Nederland moet doen. Zo moet hij het digitale certificaat aan de minister vragen. Het certificaat kan hij nodig hebben om naar een andere lidstaat te kunnen reizen.

ATR vraagt in een brief aan de minister om duidelijk te maken of volledige uitvoering van regeling en verordening geborgd is, zodat burgers die een digitaal certificaat van de minister willen dat ook van hem ontvangen. Het risico bestaat namelijk dat dit niet het geval is, omdat de informatie niet aan het RIVM is of kan worden doorgegeven. Dat kan het geval zijn als de gegevensuitwisseling tussen het RIVM, de GGD-en, de ziekenhuizen en de huisartsen op 1 juli a.s. nog niet op orde is. ATR adviseert verder de minister om eventuele uitvoeringsproblemen bij individuele verzoeken niet bij de burger te beleggen maar zelf of door de betrokken instanties te laten oplossen.

ATR advies aan de Minister van VWS – Tijdelijke regeling DCC