Tijdelijke regeling subsidie bodemsanering ernstige historische verontreiniging bedrijfsterreinen

Deze tijdelijke subsidieregeling is om de sanering van ernstige historische verontreinigde bedrijfsterreinen te stimuleren. De subsidie gaat gelden voor saneringen van bodem¬verontreiniging waarvoor geen beschikking ‘ernst en spoed’ is gegeven of waarvoor nog geen plan is om te saneren. De verwachting is dat ernstige historische verontreinigde bedrijfsterreinen die zijn aangemeld voor 1 januari 2008 en waarvoor nog geen begin is gemaakt met sanering, met deze subsidieregeling alsnog gesaneerd kunnen worden.

Deze subsidieregeling sluit aan bij de bedrijvenregeling. Dat is ook een subsidieregeling voor eigenaren (en erfpachters) van bedrijfsterreinen met ernstige historische bodemverontreiniging die zijn ontstaan vóór 1975. De bedrijvenregeling vloeit voort uit convenantafspraken die het Rijk, provincies en gemeenten met VNO-NCW en MKB-Nederland in 2001 hebben gemaakt.

Het subsidieplafond voor 2022-2024 bedraagt 21 miljoen euro. De gevolgen voor de regeldruk zijn berekend op € 2.396.000 voor ca. 134 aanvragen. Dat is een relatief hoge regeldruk van ca. 11%. Dit komt overeen met de bedrijvenregeling.

ATR advies aan de minister van IenW Tijdelijke subsidieregeling bodemsanering