Tijdelijke wet COVID-19 OCW (tweede verzamelwet)

 1. ATR heeft op 18 mei 2020 de ‘Tijdelijke wet Covid-19 OCW’ ontvangen voor toetsing. Het wetsvoorstel regelt enkele spoedeisende tijdelijke voorzieningen, zoals:

  a.  aanpassingen voor leraren bewegingsonderwijs in opleiding,
  b. verruiming van de samenloopregeling van de Erfgoedwet,
  c. het treffen van een voorziening voor de beoordeling van leerresultaten in het primair onderwijs,
  d. tegemoetkoming voor studievertraging in verband met uitbraak Covid-19, en
  e. de mogelijkheid tot inschrijving in het hoger onderwijs van (aspirant)-studenten die nog niet aan alle toelatingseisen voldoen.

Aangezien de maatregelen behorende bij a. tot en met c. geen directe gevolgen hebben voor de regeldruk, onderdeel d. nog nader uitgewerkt in een regeling, beperkt dit ATR-advies zich tot de maatregelen van onderdeel e. van het wetsvoorstel.
ATR constateert dat nut en noodzaak van de maatregelen zijn onderbouwd en ziet geen minder belastend alternatief. De adviespunten van ATR betreffen vooral de werkbaarheid en de regeldrukparagraaf.

De maatregelen zijn bedoeld om ruimte te bieden aan onderwijsinstellingen, zodat studievertraging bij studenten wordt voorkomen. Het wetsvoorstel regelt onder andere de bevoegdheid voor onderwijsinstellingen om coulance toe te passen ten aanzien van studenten die één of enkele vakken niet tijdig kunnen afronden door de uitbraak van Covid-19 en waarvan verwacht mag worden dat zij binnen een afzienbare periode dit alsnog kunnen doen. ATR adviseert, vanuit het oogpunt van proportionaliteit en effectiviteit, niet de voorwaarde te stellen dat studenten eerst moeten aantonen dat “uitsluitend de uitbraak van Covid-19 de oorzaak is van de studievertraging”, maar onderwijsinstellingen de mogelijkheid te bieden om coulance toe te passen op basis van andere criteria.
Het wetsvoorstel staat ook stil bij studenten in de Europese regio die willen instromen in een bacheloropleiding in Nederland. ATR adviseert te verduidelijken hoe studenten in de Europese regio, die in eigen land zonder diploma kunnen worden toegelaten tot het hoger onderwijs, gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om in te stromen in een bacheloropleiding in Nederland.
Nog niet alle gevolgen voor de regeldruk zijn in beeld gebracht. ATR adviseert dit alsnog te doen, conform de Rijksbrede methodiek.

ATR advies aan de Minister van OCW – Tijdelijke spoedeisendewet voorzieningen COVID-19