Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19

Deze tijdelijke wet verplicht telecomproviders tellingen over mobiele telefoons aan de overheid te verstrekken. Het gaat daarbij om locatiegegevens. Daarbij worden niet de normale GPS-gegevens gebruikt, maar de plaatsen van de zendmasten waar de telefoons mee zijn verbonden.

Het RIVM wil gebruik kunnen maken van gegevens over verblijfplaatsen en verplaatsingen van groepen individuen. De gegevens zijn nadrukkelijk niet bedoeld om de identiteit van individuen te achterhalen. Daarom worden geen individuele gegevens, maar alleen tellingen aangeleverd. Het RIVM kan met die tellingen de verplaatsingen en de herkomst van groepen burgers bepalen. Daaruit wordt duidelijk in hoeverre de ‘lock down’-maatregelen worden nageleefd.

De tellingen dienen ook om het ‘mengen’ van groepen personen tussen verschillende gemeenten vast te stellen. Dat ‘mengen’ vormt een belangrijke voorspeller voor hoe de corona-epidemie zich kan verspreiden. Het college acht de tellingen van mobiele telefoons per gemeente onvoldoende specifiek om vast te stellen of groepen burgers onderling ‘mengen’. Burgers kunnen immers ook in dezelfde gemeente zijn zonder dat zij zich ‘mengen’, bijvoorbeeld als zij in zich in verschillende ruimtes ophouden of ten minste de vereiste 1,5 meter afstand aanhouden. Het college adviseert daarom om te onderbouwen hoe de locatietellingen inzicht kunnen geven in het besmettingsrisico.

De telecomproviders moeten bij hun tellingen bepalen in welke gemeente een mobiele telefoon zich bevindt en in welk gemeente hij thuis is. Het college acht het beter werkbaar als de overheid zelf bepaalt in welke gemeente een zendmast of groep van zendmasten staat.

Verder is de regeldruk nog niet berekend. Het college adviseert om dat alsnog te doen.

ATR advies aan de Minister van EZK – Telecomgegevens RIVM