Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (TwT)

Op 28 april 2022 is de Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het voorstel strekt ertoe om tijdelijk een begrotingsfonds met 35 miljard euro voor de periode tot en met 2035 in te stellen. Het is doel van dit fonds is om maatregelen te bekostigen die nodig zijn om de stikstofbelasting van de natuur en emissies van broeikasgassen door landbouw en landgebruik terug te dringen. Daarnaast wordt het gebruikt om maatregelen te financieren die bijdragen aan het beschermen van de natuur, het op tijd voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de verduurzaming van de landbouw om tijdens de transities in het landelijk gebied perspectief te bieden aan de landbouw.

Het college van ATR heeft geen opmerkingen ten aanzien van de onderbouwing van het nut en de noodzaak van de TwT. Ten aanzien van mogelijk minder belastende alternatieven constateert het college dat de toelichting geen informatie hierover geeft. Het adviseert om informatie hierover alsnog en volgens de aanwijzingen op de regelgeving in de toelichting op te nemen. Wat betreft de werkbaarheid constateert het college dat veel maatschappelijke sectoren te maken hebben met tekorten aan personeel en het tijdig beschikbaar krijgen van materialen. Het college adviseert daarom na te gaan in hoeverre de samenleving in staat is om investeringen van 25 miljard euro ook daadwerkelijk en op tijd kan uitvoeren. Het adviseert vervolgens om ook aan te geven hoe eventuele problemen worden opgelost. Tot slot adviseert het college om mogelijke regeldrukgevolgen te beschrijven en binnen mogelijke bandbreedtes een eerste indicatie te geven van de hoogte van de regeldruk.

 

Advies aan de minister van LNV – Tijdelijke wet transitiefonds landelijk gebied en natuur (TwT)