Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen

Op vrijdag 12 november 2021 is aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) de Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen (CTB) voor een spoedadvies aangeboden. Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid een CTB-verplichting op te leggen aan werknemers op de terreinen waarvoor reeds een CTB verplichting geldt voor klanten of bezoekers. Dat is bijvoorbeeld in de horeca en bij evenementen het geval. Daarnaast geeft het wetsvoorstel aan werkgevers of opdrachtgevers op alle andere terreinen de bevoegdheid om een CTB als voorwaarde te stellen voor werknemers en alle anderen die bij hen arbeid verrichten (zzp-ers en vrijwilligers). Daarvoor is eerst nog wel een ministeriële regeling nodig. Tenslotte krijgen beheerders van (zorg)locaties, zoals verpleegtehuizen, de bevoegdheid om een CTB als voorwaarde te stellen voor bezoekers om toegang te kunnen krijgen tot de locatie.

ATR adviseert het wetsvoorstel niet in te dienen tenzij met de gegeven adviespunten rekening wordt gehouden. Zo adviseert ATR om in de wet een concrete norm op te nemen: het percentage waarmee de besmettingen naar beneden moet. Op het punt van de besluitvorming over het inzetten van de CTB-plicht is er een minder belastend alternatief voorhanden, namelijk de overheid (het kabinet) beslist over de inzet van het instrument. De toelichting brengt dit alternatief niet in beeld en weegt het ook niet op effectiviteit, werkbaarheid en regeldrukgevolgen. Verder is een gemis dat de toelichting – op een enkel onderdeel na – geen enkel inzicht biedt in de werkbaarheid voor werkgevers, beheerders en werknemers. Dat inzicht is onmisbaar om de verwachting te kunnen rechtvaardigen dat de wet effect gaat hebben en uitvoerbaar is. Met name het doenvermogen van de (kleine) werkgever verdient aandacht gezien de mogelijkheid dat met de regelgeving een uitgebreid palet aan situaties en gevallen (met verschillen in sectoren, naar werkgevers, bedrijfsonderdelen, type werkzaamheden, beroep, gemeenten etc.) met elk hun eigen regime gaat ontstaan. Ten slotte behoeft de regeldrukparagraaf aanvulling met de gevolgen voor de regeldruk van zzp-ers en vrijwilligers.

ATR advies aan de Minister van VWS – Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen