Toelichting Ontwerpbesluit windturbines leefomgeving kan nog beter

De regels en normen voor windturbines en windparken worden opnieuw vastgesteld en op onderdelen gewijzigd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de regels en normen voor geluid en slagschaduw bij windturbines. De aanpassing vindt plaats op basis van een plan-milieueffectenrapportage. Het voorstel maakt niet voor alle onderwerpen duidelijk of en welke concrete veranderingen optreden voor exploitanten van windturbines. Ook zijn de regeldrukeffecten van het voorstel onduidelijk. Het advies is om de toelichting aan te vullen. Dit schrijft ATR in een advies aan het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Het ministerie heeft naar aanleiding van een advies van de Raad van State een plan-milieu-effectenrapportage laten uitvoeren. Daarin is uitvoerig onderzocht wat de effecten zijn van de normen en eisen voor windturbines. Op basis daarvan worden nu de bepalingen opnieuw vastgelegd in de landelijke regelgeving.

Wijzigingen voor exploitanten

ATR constateert dat nog niet bij alle onderwerpen duidelijk is of er sprake is van concrete wijzigingen met regeldrukgevolgen. Onduidelijk is bijvoorbeeld of het voorstel concrete wijzigingen doorvoert voor exploitanten van windturbines ten aanzien van de periodieke inspectie en het reguliere onderhoud van windturbines. Het college adviseert de toelichting bij het voorstel daarom te verduidelijken.

Plaatsen van windturbines

Veel van de bepalingen in het besluit hebben geen invloed op de mogelijkheden voor het plaatsen van windturbines in Nederland. Het college constateert dat dit echter niet voor alle normen helder is. Bijvoorbeeld bij de nieuwe afstandsnorm die vastlegt wat de minimale afstand moet zijn van een winturbine tot bebouwde omgeving. Mogelijk kan dit in de toekomst leiden tot beperktere mogelijkheden voor het plaatsen van windturbines. ATR adviseert hier in de toelichting meer duidelijkheid over te geven.

Internetconsultatie

Het voorstel is openbaar geconsulteerd via platformparticipatie.nl in het kader van de zienswijzeprocedure. Uitgangspunt van het kabinet is dat consultatie van voorgenomen wetgeving plaatsvindt via internetconsultatie.nl. ATR adviseert daarom bij toekomstige wetgevingsvoorstellen waarbij de zienswijzeprocedure van toepassing is, ook openbare consultatie te laten verlopen via internetconsultatie.nl. Voordeel daarbij is dat veel partijen internetconsultatie al kennen en het biedt meer mogelijkheden om kennis te nemen van de consultatiereacties van andere partijen.

Regeldrukeffecten onduidelijk

Het voorstel bevat een kwalitatieve en deels kwantitatieve beschrijving van de regeldrukeffecten. Niet bij alle wijzigingen is duidelijk wat de regeldrukeffecten zijn. Hierdoor is de impact van het voorstel onduidelijk. Voor onderbouwde besluitvorming is dit inzicht wel van belang. Het college adviseert daarom de regeldrukanalyse aan te vullen, conform de Rijksbrede methodiek.

Het college adviseert het besluit in te dienen, nadat met de adviespunten is rekening.

Advies ATR aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat – Ontwerpbesluit windturbines leefomgeving.