Transparant toezicht financiële instellingen

Op 20 december 2017 is het voorstel tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft en het Besluit uitvoering EU-verordeningen ter toetsing aan ATR voorgelegd. Dit wijzigingsbesluit actualiseert beide besluiten. Het voorstel wijst de gegevens aan die de Nederlandsche bank publiceert ten behoeve van transparant toezicht op financiële instellingen.

Het voorstel wijzigt dat enkele gegevens die banken al aan de DNB moeten rapporteren, ook openbaar moeten maken. Dit heeft een kleine toename van inhoudelijke nalevingskosten tot gevolg. Die wordt geschat op een structurele toename van € 324,- per jaar en eenmalige (in het eerste jaar) van € 3.240,-. De beschrijving en berekening van de regeldrukgevolgen zijn naar het oordeel van het college volledig en geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Brief aan de minister van Financiën over transparant toezicht op financiële instellingen