Uitvoeringsbesluit kan regeldruk in de Jeugdzorg verminderen

De Staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een internetconsultatie opengesteld voor het Uitvoeringsbesluit Jeugdwet. Dit besluit bevat regels over de certificering van organisaties, de verwijsindex, het klachtrecht en de informatievoorziening aan het Rijk. In een reactie op het besluit constateert Actal dat de gevolgen voor de regeldruk en bureaucratie niet in beeld zijn gebracht. Dat kan alsnog gebeuren. Het besluit kan de regeldruk in de jeugdzorg verminderen als instanties alleen die gegevens zouden moeten aanleveren die passen bij de stelselverantwoordelijkheid van het Rijk.

 

Toezicht en verantwoording kunnen minder bureaucratisch

Het besluit geeft regels voor de certificering van organisaties en de verantwoordingsinformatie. Deze regels worden toegevoegd aan de regels in de wet over het toezicht door het Rijk, over het toezicht door de gemeenten, over het toezicht van het Rijk op de certificerende instelling, over de registratieplicht voor organisaties en professionals, en over de verantwoordingsinformatie. Actal adviseert het toezicht en de verantwoording minder bureaucratisch vorm te geven. Dat kan als instanties alleen die gegevens aan het Rijk hoeven te verantwoorden  die passen bij de stelselverantwoordelijkheid. In het toezicht op de naleving kan bovendien worden volstaan met één toezichthouder, en niet met meerdere, zoals nu nog met het  wetsvoorstel het geval is.

 

Belevingsmonitor nodig

Gezinnen  en professionals in de jeugdzorg klagen over de vele rapportages en schakels in  de keten van jeugdzorg. Het is belangrijk om na de stelselherziening te kunnen vast te stellen of door hen minder bureaucratie wordt ervaren. Actal adviseert daarom om te gaan werken met een belevingsmonitor waarmee de bureaucratische beleving  in de jeugdzorg kan worden gepeild.

 

Toch blijven er twijfels over het verminderen van de bureaucratie

Het conceptbesluit biedt het kabinet de uitgelezen kans om twijfels over minder bureaucratie weg te nemen. “Daar slaagt de consultatieversie van het besluit nog niet in”, vindt Jan ten Hoopen, Collegevoorzitter van Actal. “Het geeft niet aan wat de concrete gevolgen voor bureaucratie en regeldruk zijn. Een berekening kan deze effecten inzichtelijk maken. Eerdere twijfels over minder bureaucratie in de jeugdzorg zijn daarom nog niet weggenomen”, aldus Jan ten Hoopen. Het kabinet kan overigens deze omissie wegnemen en alsnog een berekening maken, omdat het besluit nog niet definitief is.