Uitvoeringsbesluit Wwft

Op 6 februari 2018 is aan ATR voorgelegd het uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit besluit geeft uitvoering aan de Vierde anti-witwasrichtlijn. Die richtlijn beoogt de volledige traceerbaarheid van geldovermakingen, om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken. De richtlijn wordt geïmplementeerd met o.a. de Wwft en dit uitvoeringsbesluit.

ATR constateert dat de gevolgen voor de regeldruk niet helemaal in beeld zijn gebracht. De kosten van de bijkomende verplichtingen zijn wel in beeld gebracht, maar daarbij is berekend hoe vaak die verplichte handelingen zullen moeten worden uitgevoerd. Hoewel ATR erkent dat die kennis er niet vooraf kan zijn, is het wel mogelijk om een inschatting van die omvang te maken. Daarom adviseert ATR de minister van Financiën om de kwantitatieve gevolgen voor de regeldruk met behulp van scenario’s en bandbreedtes in beeld te brengen.

ATR advies aan Ministerie van FIN over Wwft 2018