Uitvoeringsregeling CO2-heffing industrie

De uitvoeringsregeling volgt uit de Wet CO2-heffing industrie. Die wet introduceert een CO2-heffing voor de industrie. Die CO2-heffing belast de uitstoot van broeikasgassen om te stimuleren om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Het wetsvoorstel en de uitvoeringsregeling volgen uit het Klimaatakkoord.

De regeling verplicht het opstellen van een industrieel monitoringsplan. Ook verplicht het tot het maken van een berekening van de industriële jaarvracht, en het berekening van dispensatierechten. Het college acht ATR nut en noodzaak voldoende onderbouwd.

De regeling veroorzaakt regeldruk door de verplichting tot het opstellen van een 5 jaarlijks historisch emissieverslag en de verificatie daarvan. Het college ziet daarbij een mogelijkheid voor een minder belastend alternatief. Door het eerste historisch verslag uit te breiden met de jaren 2019 en 2020. Daardoor is het voor de 13 installaties niet meer nodig een tweede maal een historisch emissieverslag op te leveren. ATR adviseert om toe te staan het historisch emissieverslag over de jaren 2014-2018 uit te breiden met de jaren 2019 en 2020.

Tenslotte constateert het College dat de regeldrukgevolgen in de toelichting beschreven zijn. Het heeft hier geen nadere opmerkingen bij.

Het College adviseert de regeling vast te stellen, nadat met het adviespunt rekening is gehouden.

ATR advies aan de Ministerie van EZK – Uitvoeringsregeling CO2-heffing industrie