Uitvoeringsregeling Wet Normering Topinkomens (WNT)

Op 3 november 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) het voorstel voor de wijziging van de Uitvoeringsregeling Wet Normering Topinkomens (WNT) ontvangen voor advies. Het voorstel omvat wijzigingen in de Uitvoeringsregeling WNT over de openbaarmakingsverplichtingen over de normering van topinkomens in de publieke sector.

Het college constateert dat nut en noodzaak van de voorgestelde wijzigingen van de Uitvoeringsregeling WNT voldoende duidelijk zijn gemaakt. Wel constateert het college dat het voorstel een tweede wijziging is voor de verantwoordingsverplichtingen over het kalenderjaar 2017. Frequent wijzigende wet- en regelgeving kan leiden tot (onnodige) regeldruk. Daarom adviseert het college de uitvoeringsbepalingen bij de WNT maximaal één maal per jaar te wijzigen. Ook adviseert het wijzigingen vast te stellen voorafgaand aan het kalenderjaar waar de bepalingen over gaan.

Verder constateert het college dat de regelgeving bij de WNT bestaat uit een groot aantal regelingen met een sterke verwevenheid. Wijzigingen in één van de regelingen bij de WNT kan daardoor leiden tot noodzakelijke wijzigingen in andere regelingen, met extra regeldruk tot gevolg in de vorm van kennisnamekosten en noodzakelijke aanpassingen in de administratie. ATR adviseert om wijzigingen in regelingen bij de WNT zoveel mogelijk integraal door te voeren. Dit maakt de regelgeving beter werkbaar voor de uitvoeringspraktijk en beperkt de regeldruk.

 

Brief ATR over de wijziging van de Uitvoeringsregeling Wet Normering Topinkomens (WNT)
(28 november 2017)

Publicatie van de Uitvoeringsregeling Wet Normering Topinkomens (WNT) in de Staatscourant (12 december 2017)