Uitvoeringsregeling Wtza

De wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) introduceert een meldplicht bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voor nieuwe en bestaande instellingen en solistisch werkende zorgaanbieders. De melding moet plaatsvinden voorafgaand aan de daadwerkelijke zorgverlening. Doel van de meldplicht is om de toezichthouder over informatie te doen beschikken om te kunnen beoordelen of een zorgaanbieder vanaf de aanvang van de zorgverlening goede zorg verleent. Daarnaast continueert de Wtza de huidige toelating in de vorm van een vergunning voor bepaalde groepen zorgaanbieders, in het bijzonder de aanbieders van medisch specialistische zorg. Voor de invoering van de meld- en vergunningplicht is de vaststelling van het (digitale) meldingsformulier en het aanvraagformulier voor de vergunning nodig. De Uitvoeringsregeling Wtza stelt het meldingsformulier en het aanvraagformulier voor de vergunning vast. Waar dat van toepassing is kan een gecombineerde melding en aanvraag worden gedaan. Zowel nieuwe als bestaande (jeugd)zorgaanbieders moeten zich op basis van de wet melden. Voor de vergunning geldt dat in principe alleen nieuwe zorgaanbieders de vergunning moeten aanvragen.

ATR adviseert de minister voor Medische Zorg om de beide formulieren bij grote en kleine zorgaanbieders te toetsen op werkbaarheid. Ook adviseert het om de formulieren zo in te richten dat de gegevens automatisch worden opgeslagen of zorgaanbieders de mogelijkheid te geven om tussentijds op te slaan. Tenslotte adviseert ATR om een aantal vragen op het aanvraagformulier van de vergunning achterwege te laten, omdat de overheid al over de gevraagde informatie beschikt.

ATR advies aan de Minister van VWS – Uitvoeringsregeling Wtza