Variawet hoger onderwijs

De ‘Variawet hoger onderwijs’ bevat harmoniseringen van maatregelen, herstel van onvolkomenheden, technische aanpassingen en verduidelijking van wat met andere wet- en regelgeving wordt beoogd. Het college richt zich in zijn advies vooral op het onderdeel dat de juridische grondslag betreft die wordt geboden om instellingen toe te staan om administratiekosten in rekening te brengen bij te late inschrijving voor een tentamen. Het college constateert dat de toelichting bij het voorstel niet inzichtelijk maakt hoe groot het probleem is (hoeveel te late inschrijvingen er zijn) en welk effect er van de maatregel wordt verwacht. Ook is niet duidelijk waarom niet is gekozen voor een door studenten in 2015 aangedragen alternatief. Dit alternatief bestaat uit een gecombineerde (digitale) inschrijving voor een vak én tegelijkertijd ook voor het bijbehorende tentamen. Verder constateert het college dat de toelichting bij het wetsvoorstel geen volledige getalsmatige onderbouwing van de regeldrukgevolgen bevat.

 

ATR-advies aan de minister van OCW – Variawet hoger onderwijs