Verbeter samenwerking school en bedrijf voor meer stages en leerwerkplekken

Procedures rondom verwerving en uitvoering van stages en leerwerktrajecten moeten beter worden afgestemd op de bedrijfsprocessen van ondernemingen. Het gebrek aan afstemming leidt op dit moment tot irritaties en onnodig tijdverlies voor de ondernemer. Ook de wetgeving levert de ondernemer onnodige belemmeringen op. Dat staat in een advies van Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, aan de Minister van OCW over de regeldruk van ondernemers en scholieren bij stages en leerwerktrajecten. Eén van de oplossingen is dat ondernemers voorafgaand aan de start in digitale vorm over alle benodigde formulieren en informatiemateriaal kunnen beschikken. De Minister van OCW moet er voor zorgen dat de wettelijke verplichte handtekeningen onder de praktijk-overeenkomst van ouders en Kenniscentra voor Beroepsonderwijs komen te vervallen. Ook moeten de subsidieregelingen worden vereenvoudigd en geüniformeerd. Dat geldt ook voor de erkenningsregelingen. Zij moeten het in alle sectoren van het bedrijfsleven mogelijk maken dat ZZP-ers en eenmanszaken leerwerkbedrijf zijn. Actal adviseert de Minister van SZW om de transitievergoeding bij duale onderwijstrajecten te schrappen.

 

Wettelijke belemmeringen bij afsluiten overeenkomsten wegnemen

De huidige wet- en regelgeving levert voor ondernemers en scholieren een aantal belemmeringen bij het verwerven en uitvoeren van stages en leerwerkplekken. De verplichte handtekening van ouders van scholieren van 16 en 17 jaar leidt bijvoorbeeld tot vertraging bij het tot stand komen van overeenkomsten. Ook de verplichte handtekening van het Kenniscentrum voor het Beroepsonderwijs leidt tot vertraging. “Door afschaffing van de verplichte handtekeningen komen overeenkomsten sneller tot stand en lopen ondernemers minder het risico subsidies mis te lopen”. Die subsidie kunnen zij namelijk pas krijgen als de praktijkovereenkomst voorzien van alle handtekeningen tijdig is ingezonden”, zegt Jan ten Hoopen, Collegevoorzitter van Actal. De Minister van OCW moet er bovendien voor zorgen dat handtekeningen van ondernemers en scholieren in het vervolg digitaal mogelijk zijn. Ook dat scheelt veel tijd en irritatie.

 

Eenmanszaken en ZZP-ers moeten in alle sectoren leerwerkbedrijf kunnen zijn

De reglementen voor erkenning als leerwerkbedrijf leveren in de praktijk beperkingen op voor eenmanszaken en ZZP-ers. De voorwaarden voor de erkenning zijn in deze regelingen vastgelegd. Een aantal reglementen verbiedt expliciet dat ZZP-ers en eenmanszaken leerwerkbedrijf zijn. Soms vloeit deze beperking voort uit de nadere voorwaarden. “Zo stellen vrijwel alle erkenningsregelingen de eis dat er een begeleider moet zijn. In sommige reglementen is echter ook bepaald dat er in geval van vakantie of ziekte een vervanger in het bedrijf aanwezig moet zijn. Aan deze laatste eis kunnen ZZP-ers en eenmanszaken gewoonweg niet voldoen. “Met de huidige veranderingen op de arbeidsmarkt, waaronder het toenemend aantal ZZP-ers en het ontstaan van allerlei andere en nieuwe vormen van arbeidsrelaties, moet dat in de toekomst anders worden. Anders lopen we het risico dat vraag en aanbod van leerwerkplekken niet meer goed op elkaar aansluiten”, aldus Jan ten Hoopen. Dergelijke belemmeringen zouden uit de erkenningsregelingen kunnen worden geschrapt.

 

Betere aansluiting bij bedrijfsprocessen van de ondernemer

Processen en procedures rondom verwerving en uitvoering van stages en leerwerktrajecten moeten beter worden afgestemd op de bedrijfsprocessen van ondernemingen. Het gebrek aan afstemming leidt op dit moment tot irritaties en onnodig tijdverlies bij scholier en ondernemer. ”Leerwerkplekken komen meestal in de zomermaanden tot stand. Probleem voor de ondernemer en scholier is dat de school in die periode niet of zeer moeilijk bereikbaar is, als formulieren of informatie nodig zijn”, zegt Jan ten Hoopen. Een ander voorbeeld zijn de terugkomdagen van de scholier. Die worden vaak eenzijdig door de school vastgesteld, waarbij geen rekening wordt gehouden met verplichtingen van de scholier in het bedrijf. Of het voorbeeld van de stagebegeleider in de zorg die probeert verpleegtehuizen in de ochtend te bezoeken, terwijl er dan nauwelijks tijd voor een gesprek is. Actal roept het georganiseerd overleg van het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven op deze knelpunten op korte termijn aan te pakken.

klik hier voor het rapport in pdf pdf