Verkeerverdelingsregel tussen Schiphol en Lelystad Airport

Op 18 juni 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het voorgenomen Besluit verkeersverdeling tussen de luchthavens Schiphol en Lelystad en de bijbehorende regeling voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor toetsing.

Vanwege het belang van (inter)continentale verbindingen op Schiphol voor de Nederlandse economie, wil het kabinet de schaarse capaciteit op Schiphol benutten voor intercontinentaal verkeer en transfer verkeer, en capaciteit voor vakantiebestemming verplaatsen naar Lelystad Airport. Met een verkeersverdelingsregel tussen Schiphol en Lelystad Airport is het mogelijk hier invulling aan te geven. Hiermee is sprake van het door het kabinet gewenste selectiviteitbeleid.

Het doel van de voorgestelde verkeersverdelingsregel is daarmee tweeledig, namelijk capaciteit op Lelystad Airport exclusief beschikbaar stellen voor vakantieverkeer afkomstig van Schiphol, en vrijkomende capaciteit op Schiphol, exclusief beschikbaar stellen voor intercontinentaal verkeer en transferverkeer.

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) constateert dat nut en noodzaak van het voorstel voldoende zijn onderbouwd. Wel adviseert het college om het beoogde ingroei-pad op Lelystad Airport te verduidelijk, zodat duidelijk wordt welk aantal vluchten beschikbaar komt op Schiphol en zal worden uitgevoerd vanaf Lelystad Airport. Verder adviseert ATR om het voorgenomen stimuleringsbeleid te verduidelijken om maatschappijen ertoe te bewegen vakantievluchten te verplaatsen naar Lelystad Airport. Ook adviseert ATR om de effecten van de maatregelen te monitoren en na 2 jaar te evalueren en daarbij aandacht te besteden aan de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van de regelgeving.

Tot slot constateert ATR dat de beperkt te verwachten regeldrukgevolgen gedeeltelijk in beeld zijn gebracht in de toelichting. Het college adviseert deze effect-analyse compleet te maken conform de Rijksbrede methodiek voor regeldrukeffecten-analyse.

Brief ATR over de voorgenomen verkeerverdelingsregeling tussen Schiphol en Lelystad Airport (juli 2018)